Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2016
Autor:  Jakubowska Magdalena Anna
Tytul:  The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates
Promotor:  dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2016
Autor:  Skóra Michał
Tytul:  Różnorodność gatunkowa ichtiofauny w ujściowym odcinku Redy
Promotor:  prof. dr hab. inż. Ryszard Bartel (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza)
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Tomasz Heese (Politechnika Koszalińska), prof. ZUT, dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Rok:  2016
Autor:  Wiśniewska Monika
Tytul:  Wpływ 17α-etynoloestradiolu (EE2) na przeżywalność, zachowania rozrodcze i różnicowanie płci gatunku Gammarus tigrinus Sexton, 1939
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Ewa Kulczykowska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Michał Grabowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)
Rok:  2016
Autor:  Witt Maria
Tytul:  Proces kumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych Morza Bałtyckiego i wpływ depozycji atmosferycznej na ten proces
Promotor:  prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz
Recenzent:  prof. dr hab. Piotr Szefer (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), dr hab. Marcin Frankowski (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rok:  2015
Autor:  Hebel Agnieszka Maria
Tytul:  Wpływ metabolitów Nodularia spumigena na wybrane organizmy morskie – kumulacja i odpowiedź enzymów stresu oksydacyjnego
Promotor:  prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
Recenzent:  prof. IO PAN, dr hab. Ksenia Pazdro (Instytutu Oceanologii PAN), prof. dr hab. Lidia Wolska (Wydział Nauk o Środowisku z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny)
Rok:  2015
Autor:  Idczak Jakub
Tytul:  Mechanizm rozpraszania wstecznego fal akustycznych na śledziu bałtyckim (Clupea harengus)
Promotor:  prof. UG, dr hab. Natalia Gorska
Recenzent:  prof. dr hab. Małgorzata Godlewska (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi), prof. dr. hab. Zygmunt Klusek (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2015
Autor:  Nadolna-Ałtyn Katarzyna
Tytul:  Host-parasite interactions as indicators in biomonitoring of Baltic Sea environment
Promotor:  prof. MIR-PIB, dr hab. Magdalena Podolska (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy)
Recenzent:  prof. UWM, dr hab. Janina Dziekońska-Rynko (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. AP, dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol (Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2015
Autor:  Nowak Jarosław Robert
Tytul:  Akustyczne odwzorowanie cech morfologicznych dna morza bezpływowego na przykładach polskich obszarów morskich
Promotor:  prof. UG, dr hab Jarosław Tęgowski
Recenzent:  prof. dr hab. Małgorzata Godlewska (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi), prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Marek Moszyński (Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
Rok:  2015
Autor:  Sami Alias Izabela Elżbieta
Tytul:  Eksperymentalna hodowla omułka Mytilus trossulus w Zatoce Gdańskiej dla celów środowiskowych i przemysłowych
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Jan Wołowicz
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2015
Autor:  Śliwińska Sylwia
Tytul:  Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zjawisko allelopatii u bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena
Promotor:  prof. dr hab. Adam Latała, promotor pomocniczy dr Sabina Jodłowska
Recenzent:  prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Iwona Jasser (Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona