UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 

rok

międzynarodowe

ogólnopolskie

2015 80 68
2014 60 94
2013 113 90
2012 76 88
2011 108 25
2010 67 68
2009 70 35
2008 64 64
2007 79 24
2006 77 77
2005 122 28
2004 75 58
2003 54 53
2002 45 37
2001 60 32

ogółem

1150

841

 

MIĘDZYNARODOWE

 • Annual Conference of European Cetacean Society,
 • Annual Main Meeting of the Society for Experimental Biology,
 • Annual meeting Bonus-COCOA,
 • Baltic Sea Science Congress,
 • BOOS Annual Meeting,
 • Conference on Particle-Based Methods (PARTICLES 2015),
 • Conference on the Mathematics of Sea Ice,
 • Congress de la Societe Française de Malacologie,
 • Conservation of small cetaceans and marine protected areas,
 • EAA International Symposium on Hydroacoustics,
 • EARSEL conference Workshop on Remote Sensing of the Coastal Zone,
 • Ecology and Biodiversity Research Symposium,
 • European Aerosol Conference,
 • European Conference on Applications of Meteorology,
 • European Conference on Coastal Zone Research: an ELOISE Approach,
 • European Congress of Ichthyology,
 • European Crustacean Conference,
 • European Marine Biology Symposium,
 • European Phycological Congress,
 • Geosymposium of Young Researchers,
 • HELCOM/IBSFC Seminar on Fisheries Issues and Environmental protection in the Baltic Sea,
 • ICES Symposium on the Ecosystem Approach with Fisheries Acoustics and Complementary Technologies (SEAFACTS),
 • ICES Annual Science Conference,
 • International Biometals Symposium,
 • International Conference "Littoral 2008",
 • International Conference Hydro-science and Engineering,
 • International Conference on Aquatic Invasive Species ICAIS,
 • International Conference on Biological Calorimetry,
 • International Conference on Copepods,
 • International Conference on Correlation Analysis Chemistry,
 • International Conference on Culture Collections,
 • International Conference on Environmental Impact of Tsunami,
 • International Conference on Geomorphology,
 • International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology (IRMAST),
 • International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology,
 • International Conference on Mercury as a Global Pollutant,
 • International Conference on Molluscan Shellfish Safety (ICMSS),
 • International Conference of Polish Phycological Society,
 • International Conference on Toxic Cyanobacteria,
 • International Congress for Culture Collections,
 • International Crustacean Congress,
 • International Diatom Symposium,
 • International Field Symposium Quaternary Geology and Modern Questions,
 • International Geological Congress,
 • International Phycological Congress,
 • International Physiological Conference,
 • International Polar Symposium,
 • International Student Conference on Biodiversity and Functioning of Aquatic Ecosystems in the Baltic Sea,
 • International Symposium Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions,
 • International Symposium on Fish Parasites,
 • International Symposium on Hydrology of Glaciers and Ice Sheets,
 • International Symposium on Ocean Wave Measurement and Analysis,
 • International Symposium on Phototrophic Prokaryotes,
 • Internaional Weigl Conference on Microbiology,
 • Marine Geological Conference,
 • Meeting of the Association of European Geological Societies,
 • OCEANOISE,
 • Ocean Optics,
 • Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics,
 • Pollutant Responses in Marine Organisms,
 • SOLAS Open Science Conference,
 • Study Conference on BALTEX, Symposium of the International Association for Cyanophyte Research,
 • Symposium of the Association of Astacology,
 • Symposium for European Freshwater Sciences,
 • Underwater Acoustics Conference and Exhibition - UACE2015,
 • US/EU-Baltic International Symposium,
 • US National Congress on Computational Mechanics
 • World Conference on Marine Biodiversity,
 • World Congress of Malacology,
 • World Fisheries Congress,


OGÓLNOPOLSKIE

 • „BAŁTYK 2015”
 • Bałtyckie Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju BALTDER
 • Konferencja „Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie”
 • Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski
 • Konferencja Perspektywy Rozwoju Województwa Pomorskiego
 • Konferencja Stan i zagrożenie Półwyspu Helskiego
 • Konferencja Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego
 • Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2015 r.
 • Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii” LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz  X Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii
 • Konferencja Geologia i Geomorfologia wybrzeża południowego Bałtyku
 • Konferencja Naukowa Metale śladowe. Ich wpływ na organizmy i środowisko
 • Konferencja naukowa Geodynamika brzegów południowego Bałtyku - Dedykowana profesorowi Stanisławowi Rudowskiemu z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej
 • Konferencja Naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych
 • Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
 • Konferencja Naukowa, Rtęć w Środowisku - Identyfikacja Zagrożeń dla Zdrowia Człowieka
 • Konferencja Naukowo-Techniczna Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych
 • Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona i rekultywacja jezior
 • Konferencja Naukowo-Techniczna Aktualne Problemy w Ochronie Powietrza Atmosferycznego
 • Konferencja Ekstremalne zdarzenie meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce
 • Konferencja Badanie i opracowanie systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku
 • Konferencja Naukowa Gatunki inwazyjne we florze i faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej
 • Konferencja Młodych Naukowców okazji Światowego Dnia Wody
 • Konferencja „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki"
 • Konferencja MKDUS (Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego)
 • Magnetyzm Środowiskowy IGF
 • Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce
 • Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB,
 • Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój
 • Narada Robocza Badanie i opracowanie systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku
 • Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji - Teledetekcja w badaniach i ochronie środowiska
 • Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oceanografia od wiedzy do praktyki
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakwity wody - monitoring i kontrola zagrożeń
 • Ogólnopolska Konf. O!suwisko
 • Ogólnopolska Konferencja Problemy Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce
 • Ogólnopolski Kongres Tutoringu
 • Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
 • Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji
 • Ogólnopolskim Sympozjum Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego
 • Pomorska Konferencja z cyklu Jakość powietrza
 • Seminarium "Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych"
 • Seminarium Komitetu Badań Morza -PAN
 • Seminarium Sekcji Geologii Morza Komitetu Badań Morza PAN
 • Seminarium Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych
 • Seminarium Współczesne problemy falowania morskiego oraz jego zastosowania w badaniach morskich i praktyce inżynierskiej
 • Sympozjum Hydroakustyczne IO PAN
 • Sympozjum Ogólnopolskie SOPOCKIE FORUM MŁODYCH
 • Sympozjum Konsorcjum Naukowego SatBałtyk
 • Sympozjum Młodych Oceanografów
 • Sympozjum Naukowe Komitetu Chemii Analitycznej PAN Komisja Analizy Wody
 • Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Sympozjum Speleologiczne
 • Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych -  Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców
 • Warszawska Konferencja Zwierzęta Egzotyczne
 • Zjazd Geomorfologów Polskich
 • Zjazd Hydrobiologów Polskich
 • Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcja Fykologiczna
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
 • Zjazd Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN

 

Ostatnia zmiana: 05/07/2016 13:58