Falkowska Lucyna

Mail:lucyna.falkowska@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:chemia atmosfery, oceanografia chemiczna, oceanologia
Zainteresowania
badawcze:
- współoddziaływanie morza i atmosfery,
- właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne mikrowarstwy powierzchniowej morza,
- krótkookresowe zjawiska dynamiczne i ich wpływ na procesy dystrybucji materii organicznej i substancji chemicznych: procesy transformacji materii organicznej