Łukawska-Matuszewska Katarzyna

Mail:katarzyna.lukawska-matuszewska@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOŚM - Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia chemiczna
Zainteresowania
badawcze:
- chemiczne i fizyczne procesy w osadach i warstwie styku wody i osadów,
- antropopresja na środowisko morskie - zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi, eutrofizacja,
- transformacja materii organicznej w środowisku wodnym,
- krążenie fosforu, przemiany w strefie kontaktu wody i osadów,
- skład chemiczny osadów i wód porowych,
- krążenie substancji odżywczych w środowisku wodnym,
- procesy sorpcji-desorpcji (osady i zawiesina)
DODATKOWE INFORMACJE