Smolarz Katarzyna

Mail:katarzyna.smolarz@ug.edu.pl
Tytuł: dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Profesor UG
Specjalność:oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- cytogenetyka małży morskich ze szczególnym uwzględnieniem markerów chromosomowych,
- ekotoksykologia bezkręgowców morskich ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń na powstawanie zmian patologicznych,
- obraz cytologiczny małży oraz powstawanie nowotworów