Szaniawska Anna

Mail:anna.szaniawska@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZEEOM - Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:oceanografia biologiczna, oceanologia
Zainteresowania
badawcze:
- wpływ czynników środowiskowych na podstawowe procesy życiowe bezkręgowców morskich