Witak Małgorzata

Mail:malgorzata.witak@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZGM - Zakład Geologii Morza
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:geologia czwartorzędu, geologia morza
Zainteresowania
badawcze:
- geologiczny rozwój Bałtyku Południowego w czwartorzędzie,
- ewolucja Zatoki Puckiej, Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego po ich deglacjacji,
- zmiany klimatyczne późnego glacjału i holocenu zarejestrowane w osadach,
- biostratygrafia na podstawie analizy diatomologicznej,
- okrzemki jako wskaźniki zmian paleoekologicznych różnego typu zbiorników wodnych,
- mikroflora czwartorzędowych osadów dennych Północnego Atlantyku,
- przejawy eutrofizacji współczesnych zbiorników na podstawie flory okrzemkowej
DODATKOWE INFORMACJE