Wołowicz Maciej

Mail:maciej.wolowicz@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:oceanografia biologiczna, oceanologia
Zainteresowania
badawcze:
- wpływ czynników środowiska na bezkręgowce morskie (głównie małże),
- zróżnicowanie geograficzne populacji małży,
- wpływ wybranych czynników środowiska oraz zanieczyszczeń na fizjologię i genetykę małży