Zgrundo Aleksandra

Mail:aleksandra.zgrundo@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:mikrofitobentos, oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- zastosowanie okrzemek w monitoringu wód płynących,
- bioindykacja środowisk sedymentacyjnych