WARSZTATY OCEANOGRAFICZNE DLA MŁODZIEŻY – V EDYCJA

17-22.06.2016 r. i 5-22.09.2016 r.

 

22 września 2016 r. zakończyła się V edycja projektu edukacyjnego „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży. Obejmowała ona 10 dni edukacyjnych, podczas których Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odwiedziło 309 uczniów i oraz nauczyciele z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zrealizowanego we współpracy z Gminą Gdynia (umowa z dnia 29.04.2016 r.) oraz pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, przeprowadzono 14 zajęć z 11 bloków tematycznych mieszczących się w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w tym z biologii i ekologii morza (W toni czy przy dnie? Strategie życiowe Bałtyckich glonów, Zieloni mieszkańcy Bałtyku – jakie rośliny można spotkać na morskim brzegu, Mikroorganizmy Morza Bałtyckiego – najmniejsi przyjaciele człowieka?, Zooplankton – fascynujący, nieznany świat mórz i oceanów, Ochrona różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego, Ocena stanu ekologicznego strefy przybrzeżnej Bałtyku na podstawie analiz meiobentosu, Jakie ryby żyją w Bałtyku?), geologii morza, (Procesy geologiczne kształtujące wybrzeże Zatoki Gdańskiej) fizyki morza (Tajemnice fizyki morza. Z dynamiką morza za pan brat, czyli przyjemne rozmowy na trudne tematy) oraz chemii morza i ochrony środowiska morskiego  (Źródła fosforu w morzu, Co wisi w powietrzu?).

Podczas zajęć uczniowie korzystali z pomieszczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni, gdzie mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w badaniach naukowych. Podczas zajęć prowadzący przekazywali uczniom wiedzę przyrodniczą o morzach i oceanach, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego. Uczniowie uczestniczyli w wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, jak również brali udział w zajęciach terenowych. Pod okiem doświadczonych pedagogów uczyli się samodzielnie rozwiązywać problemy badawcze, mieli również okazję zapoznać się z techniką poboru prób środowiskowych oraz metodami obserwacji i analizy zebranych materiałów przy użyciu aparatury naukowo-badawczej. W trakcie „Warsztatów oceanograficznych dla młodzieży” uczniowie zostali zapoznani z wpływem różnych czynników naturalnych i cywilizacyjnych oraz ich konsekwencjami na ekosystem Morza Bałtyckiego. Edukatorzy przedstawili uczniom procesy zachodzące w morzu oraz w strefie oddziaływania morza z lądem i atmosferą. Istotna część zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach „Warsztatów oceanograficznych dla młodzieży” poświęcona była bioróżnorodności organizmów bałtyckich oraz zmianom zachodzącym w środowisku morskim pod wpływem antropopresji, np.: zanieczyszczanie, eutrofizacja, zmiany klimatu. Bardzo ważnym założeniem prowadzonych zajęć było uzmysłowienie młodym ludziom jak ogromna jest ich rola w kształtowania środowiska przyrodniczego. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji ekologicznej ludzie uświadamiają sobie, że każdy niezależnie od zawodu, jaki wykonuje i miejsca zamieszkania, żyje w określonym środowisku i czy tego chce, czy nie problemy środowiska kształtują warunki jego bytu.

 

Informację przygotowały: dr Dorota Pryputniewicz-Flis, mgr Katarzyna Sztygiel