ZAKŁAD BIOLOGII I EKOLOGII MORZA

W Zakładzie Biologii i Ekologii Morza realizowane są badania dotyczące różnorodności biologicznej w ekosystemach morskich i przybrzeżnych:

  • badania krótkookresowych i długoterminowych zmian w strukturze biocenoz wodnych w zakresie fitoplanktonu fitobentosu i ichtiofauny,
  • wpływ wybranych czynników środowiskowych na podstawowe procesy życiowe roślin,
  • taksonomiczne i populacyjne badania roślin i zwierząt ( ryby) w ekosystemach wodnych,
  • występowanie zakwitów sinic i ich potencjalna toksyczność,
  • zasolenie jako czynnik modyfikujący zawartość metali ciężkich w sinicach bałtyckich,
  • sozologia wybrzeża polskiego Bałtyku,
  • występowanie i znaczenie gatunków obcych w Bałtyku.