Zakład Biotechnologii Morskiej
OPUS23 
Tytuł projektu: "Metabolity Nostoc edaphicum CCNP1411 i Pseudanabaena galeata CCNP1313, jako związki wyjściowe do opracowania nowych leków antynowotworowych (CYANOCRAB)"
 
Projekt realizowany w ramach konsorcjum przez:
Lider: Uniwersytet Gdański, Zakład Biotechnologii Morskiej IO WOiG (Kierownik: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec)
 
Projekt badawczy uzyskał finanowanie w ramach konkursu "OPUS23"
 
Budżet projektu: 3 388 613,00 zł (w tym dla UG 2 672 900,00 zł)
 
UMO-2019/33/B/NZ9/02018 (2020 - 2023)

Tytuł projektu: "Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków antywirusowych"
 

Projekt realizowany w ramach konsorcjum przez:

  • Lider: Uniwersytet Gdański Zakład Biotechnologii Morskiej (Kierownik: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec)
  • Partner - Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Pyrć),

Projekt badawczy uzyskał finansowanie w ramach konkursu "OPUS 17"

Budżet projektu: 2 375 740,00 zł (w tym dla UG: 1 217 800,00 zł)

 

NCN2019/03/X/NZ8/01099  (2019/2020)

Tytuł projektu: "Różnorodność bałtyckich szczepów Nodularia spumigena - analiza klastrów genowych związanych z syntezą peptydów nierybosomowych "

  • Kierownik projektu: dr Anna Toruńska-Sitarz

Projekt badawczy uzyskał finansowanie w ramach konkursu Miniatura 3

Budżet projektu: 15 400 zł

 

 

Projekt (539-G260-B427-19) pt.:  "Identyfikacja taksonomiczna Bałtyckich szczepów cyjanobakterii CCNP1405, CCNP1406, CCNP1407, CCNP1416, CCNP1417, CCNP1419" uzyskany w ramach konkursu na projekty badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (2019/2020)

  • Kierownik projektu: mgr Karolina Szubert

Budżet projektu: 9 900 zł

 

Inkubator Innowacyjności 2.0 (2019/2020) https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/92089/dofinansowanie_prac_przedwdrozeniowych_dla_5_zespolow_badawczych_w_ramach_projektu_inkubator_innowacyjnosci_20

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla zespołu badawczego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0"

"Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME"

  • Kierownik projektu - prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec;

Budżet projektu : 30.000 zł

 

COST Action CA18238 (2019-2023) https://www.cost.eu/actions/CA18238/#tabs|Name:overview

"Association European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology" -                                Europejska interdyscyplinarna platforma networkingowa na rzecz biotechnologii morskiej; Ocean4Biotech

Członek Komitetu Zarządzającego: prof. Hanna Mazur-Marzec

Uczestnicy z UG: dr. Anna Toruńska-Sitarz

 

COST Action CA18225 - TOPWATER (2019-2023) https://www.cost.eu/actions/CA18225/#tabs|Name:overview

"Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking Water Problems" - Ocena smaku i zapachu wody jako wskaźnik jakości wody

Członek Komitetu Zarządzającego: prof. Hanna Mazur-Marzec

Uczestnicy z UG: dr. Anna Toruńska-Sitarz

 

NCN2018/02/X/NZ9/03275 (2019-2020)

"Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie - poszukiwanie inhibitorów proteaz aspartylowych Sap."

  • Kierownik projektu: dr Agata Błaszczyk

Projekt badawczy uzyskał finansowanie w ramach konkursu Miniatura 2

Budżet projektu: 34 650 zł

 

UMO-2017/25/B/NZ9/00202 (2018-2021)

"Małocząsteczkowe metabolity cyjanobakterii Morza Bałtyckiego jako potencjalne inhibitory funkcji mikro RNA"

Projekt realizowanyw ramach konsorcjum przez:

  • Lider: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk o środowisku (kierownik: prof. dr hab. Paweł Brzuzan),
  • Partner I - Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Zakłąd Biotechnologii Morskiej (Kierownik na UG: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec)
  • Parnter II - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Laboratorium Bioinformatyki i Inżynerii Białka (dr Filip Stefaniak)

Projekt badawczy uzyskłał finansowanie w ramach konkursu "OPUS 13"

Budżet projektu: 1 410 100 zł (w tym dla UG: 383 000 zł)

 

 

      FOCUS (2017-2019)   

https://www.ku.lt/focus/

Interreg South Baltic 2014-2020, “Wzrost błękitnej gospodarki poprzez kursy e-learningowe wykorzystujące produkty badawczo-rozwojowe i mobilność wirtualną” (FOCUS: Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility); STHB.04.01.00-LT-0071/16-00.

Celem projektu jest wymiana wiedzy i transfer dobrych praktyk w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki oraz przeprowadzenie pilotażowego programu dostarczania treści opracowanej w transgranicznych zespołach naukowców i praktyków.

Partnerzy:

Partner wiodący – Litwa, University in Klaipeda

PP2 – Litwa, Lithuania Business University of Applied Sciences

PP3 – Szwecja, Linnaeus University

PP4 – Polska, Universitet Gdański (kierownik: prof. Hanna Mazur-Marzec; uczestnicy: dr. Anna Toruńska-Sitarz,  mgr Katarzyna Sutryk)                                                                                                                                                     

PP5 – Dania, Roskilde Business College

Budżet:                  1 023 000,00 euro

Budżet UG:                102 300,00 euro

AKTUALNOŚCI

Prace nad treścią kursów z zakresu biotechnologii morskiej zostały zakończone. Pod koniec kwietnia kursy zostaną udostępnione na platformie Eliademy ( http://focusproject.eliademy.com/).

Celem kursów stworzonych przez partnerów projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji studentów oraz osób już pracujących w sektorze biotechnologicznym, a także zainteresowanie szerszego grona osób tematyką biotechnologii morskiej.

Każdy zainteresowany może wziąć w nich nieodpłatnie udział. Zdanie testów z pozytywnym wynikiem zostanie nagrodzone certyfikatem.

Tematyka kursów została zaprezentowana poniżej.

Serdecznie zapraszamy

Zakład Biotechnologii Morskiej

W dniach 12-13 września 2017 odbyło się spotkanie wszystkich partnerów realizowanego obecnie przez Zakład Biotechnologii Morskiej projektu FOCUS: Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility. Na spotkanie przybyło łącznie 19 osób z Litwy, Danii, Szwecji i Polski, w tym przedstawiciel partnera stowarzyszonego (PPNT w Gdyni).

Podczas dwóch dni obrad, zostały omówione rezultaty dotychczasowych działań, a także zdecydowano o kolejnych krokach – konstruktywna dyskusja pozwoliła na ustalenie zawartości kursów e-learningowych z zakresu biotechnologii morskiej. Mamy nadzieję, że treści tych kursów zainteresują dużą liczbę studentów, a także osób już pracujących w sektorze biotechnologicznym.

Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu 2018 w Szwecji.

                                             

UMO-2016/21/B/NZ9/02304 (2017-2019)

"Peptydy produkowane przez cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)"

Projekt badawczy  finansowany w ramach projektu Centrum "OPUS11"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Członkowie konsorcjum:

Uniwersytet Gdański: Zakład Biotechnologii Morskiej, Zakład Biologii Molekularnej, Zakład Chemii Biomedycznej

Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk: Laboratorium Biochemii Morza

Budżet: 1 483 460 PLN

   EUALGAE (2015-2019)       http://eualgae.eu/

“Europejska sieć na rzecz wykorzystania glonów w przemyśle"
(European network for algal-bioproducts); COST Action ES1408

Członek Komitetu Zarządzającego: prof. Hanna Mazur-Marzec,

Zastępca: dr. Anna Toruńska-Sitarz;

Uczestnik: mgr Katarzyna Sutryk

 

          CLISED (2014-2017)

 

“Climate Change Impact on Ecosystem Health - Marine Sediment Indicators” Projekt finansowany z Funduszy Norweskich; kierownik prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska IO PAN Sopot, Partner UG – kierownik pakietu WP2: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, wykonawcy: dr Agata Błaszczyk, dr Justyna Kobos, dr Anna Toruńska-Sitarz, mgr Natalia Hohlfeld, mgr Anna Krakowiak.

Partnerzy:

Partner wiodący – IO PAN Sopot, prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska.

PP1 – Uniwersytet Gdański, lider pakietu roboczego WP2: prof. Hanna Mazur-Marzec, uczestnicy: dr. Agata Błaszczyk, Marta Cegłowska, Katarzyna Kajdana, dr. Justyna Kobos, Robert Konkel, dr. Anna Toruńska-Sitarz, mgr Anna Krakowiak.

PP2 – Norwegian Geotechnical Institute

PP3 – Norwegian University of Science and Technology

http://www.iopan.gda.pl/clised/pl.index

http://www.iopan.gda.pl/clised/en.logo

Budżet:   3 946 529 PLN

Budżet UG: 574 476 PLN

 

UMO-2012/05/B/NZ8/01222 (2013-2017)

"Oligopeptydy produkowane przez cyjanobakterie - od ekologii do biotechnologii"

Projekt badawczy   finansowany w ramach konkursu OPUS;

kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Całkowity budżet: 892 900,00 PLN

 

               CYANOCOST (2012-2016) www.cyanocost.com

“Zakwity sinic i toksyny w zbiornikach wodnych: występowanie, wpływ i zarządzanie (Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, Impacts and Management)” European Cooperation in Science and Technology; COST Action ES1105.

Członek Komitetu Zarządzającego: prof. Hanna Mazur-Marzec

Uczestnicy z UG: dr. Anna Toruńska-Sitarz, dr. Agata Błaszczyk, dr. Justyna Kobos, mgr Anna Krakowiak, mgr Natalia Hohlfeld, mgr Anna Pietrasik, mgr Katarzyna Sutryk

 

            MAREX (2010-2014) 7. PROGRAM RAMOWY www.marex.fi


"Wykorzystanie zasobów morza w pozyskiwaniu związków biologicznie aktywnych: od odkrycia do zrównoważonej produkcji i przemysłowego zastosowania", KBBE-3-245137, kierownik Prof Heikki Vuorela, University of Helsinki, wykonawca Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii UG: prof dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr Marcin Łoś; Zakład Biologii i Ekologii Morza, Wydział OiG UG: prof. UG dr hab. Hanna Mazur-Marzec, dr Anna Toruńska; dr Agata Błaszczyk, dr Justyna Kobos, mgr Anna Krakowiak, mgr Natalia Hohlfeld

W konsorcjum projektu uczestniczyło 19 jednostek: instytucje akademickie, instytuty naukowe i partnerzy przemysłowi z 13 krajów, związanych z badaniem organizmów morskich oraz poszukiwaniem bioaktywnych związków pochodzenia naturalnego. W ramach projektu MAREX izolowano i hodowano różne organizmy morskie, w celu izolacji produkowanych przez nie związków (scharakteryzowanych na podstawie ich bioaktywności, optymalizacji procesu syntezy i szacowania użyteczności przemysłowej).

Całkowity budżet: 7 895 271,04 euro

UG budżet: 432 806,40 euro