ZAKŁAD CHEMII MORZA I OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Główne kierunki badań

 • Przestrzenno czasowa zmienność stężeń i strumienie wymiany związków azotu, siarki, węgla i makrosładników na granicy woda - atmosfera w świetle zmian klimatycznych regionu południowego Bałtyku
 • C:N:P w różnych komponentach środowiska Zatoki Gdańskiej
 • Wymiana węgla, azotu i tlenu na granicy rozdziału woda-atmosfera
 • Potencjometryczne oznaczanie całkowitego węgla nieorganicznego w wodzie morskiej
 • Strumienie wymiany fosforanów i amoniaku na granicy woda-osad
 • Przestrzenno-czasowa zmienność stężeń żelaza w wodzie i osadach Zatoki Gdańskiej
 • Badanie zawartości selenu w aerozolach w strefie południowego Bałtyku
 • Tempo denitryfikacji w osadach strefy przybrzeżnej Zatoki Puckiej
 • Składniki wód naturalnych wpływające na fotodegradację rozpuszczonej materii organicznej
 • Fototransformacja materii organicznej rozpuszczonej i zawieszonej w mikrowarstwie powierzchniowej morza
 • Atmosferyczny dopływ związków azotu, fosforu i żelaza w świetle eutrofizacji Basenu Gdańskiego
 • Uwarunkowania przemian rtęci w powietrzu nad strefa brzegową Zatoki Gdańskiej
 • Interakcje nadtlenek wodoru - fitoplankton w warstwie powierzchniowej Basenu Gdańskiego
 • Biomagnifikacja rtęci w łańcuchu troficznym
 • Wpływ radiacji słonecznej i rozpuszczonej materii organicznej na warunki życia fitoplanktonu w warstwie powierzchniowej morza