Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Opiekunowie naukowi oraz przykładowe tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2012/2013; 2013/2014

Kierunek: Oceanografia
Specjalność: Chemia morza i atmosfery
 
   Prof. dr hab. Lucyna Falkowska (l.falkowska@ug.edu.pl)
1. Pióra ptaków bytujących w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej jako wskaźnik wtórnej depozycji rtęci krążącej w środowisku
2. Rtęć organiczna i nieorganiczna w pokarmie i odchodach ptaków i ssaków morskich żyjących w niewoli
 
  Prof. UG, dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz (oceen@ug.edu.pl)
1. Kumulacja pentachlorofenolu w morskich osadach dennych
2. Proces sorpcji WWA w osadach dennych strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego
3. Drogi rozprzestrzeniania się wybranych TZO w środowisku morskim
4. Przestrzenno – czasowa zmienność toksyczności osadów dennych Zatoki Gdańskiej (test Microtox)
5. Oznaczanie wybranych Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych metodą chromatografii cieczowej
 
Prof. UG, dr hab. Waldemar Grzybowski (waldemar.grzybowski@ug.edu.pl)
            1. Wpływ materii organicznej na analizę żelaza w wodach naturalnych
            2. Fluorescencja wód naturalnych w obszarze Zatoki Gdańskiej
 
  Prof. UG, dr hab. Bożena Graca (graca@ug.edu.pl)
1. Glifosat w wodach strefy brzegowej Trójmiasta
2. Wczesna diageneza i charakterystyka chemiczna wód interstycjalnych głębokowodnych rejonów Zatoki Gdańskiej
3. Wpływ metabolizmu kiełży na skład jonowy wód w zmiennych warunkach zasolenia (eksperymenty laboratoryjne)
 
  Dr Dorota Burska (ocedb@univ.gda.pl)
1. Koncentracja POC w wodach południowego Atlantyku (Grant MNiSzW)
2. Przestrzenne zmiany pH wód Zatoki Gdańskiej (w oparciu o istniejącą bazę danych)
 
  Dr Magdalena Bełdowska (m.beldowska@ug.edu.pl)
1. Całkowita rtęć gazowa (TGM) oraz związana w nanocząsteczkach (PM1, PM2,5 PM10) w powietrzu w regionie zurbanizowanym Wybrzeża
 
  Dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska (k.lukawska@ug.edu.pl) ostatnia aktualizacja 11.10.2013
1. Węgiel rozpuszczony na granicy wody i osadów
 
  Dr inż. Marta Staniszewska (marta.staniszewska@ug.edu.pl) ostatnia aktualizacja 11.10.2013
1. Związki endokrynne w omułku z przybrzeżnych obszarów Zatoki Gdańskiej
2. Sorpcja WWA na nanocząstkach
3. Wypłukiwanie alkilofenoli z tworzyw sztucznych do wody morskiej


 
Ostatnia zmiana: 17/04/2015 13:16