Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

 

PRACOWNIA CHEMII MORZA I ATMOSFERY
prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Klaudia Jakubowska Pestycydy chloroorganiczne i rtęć w aerozolach w okresie wiosennym nad Aglomeracją Trójmiejską - w realizacji
Natalia Osowska  Transfer rtęci organicznej z samicy foki szarej ( Halichoerus grypus) do potomstwa - w realizacji
Julia Hajdrych Tkanka mięśniowa i mózg – miejsce docelowe kumulacji rtęci u mew z rodziny Laridae żyjących nad Zatoką Gdańską - zrealizowana (2013)
Agnieszka Grajewska Kumulacja rtęci w jajach rybitwy gniazdującej nad Zatoką Gdańską jako efekt detoksykacji i potencjalnie wtórne zanieczyszczenie wód - zrealizowana (2013)
dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw. INFORMACJE
Karolina Bartkowska Wpływ komunikacji miejskiej na zanieczyszczenia atmosfery - w realizacji
Joanna Gębka Rozpuszczony węgiel organiczny wnoszony z mokrą depozycją atmosferyczną do Bałtyku - zrealizowana (2015)
Paulina Sikorska Morze jako źródło i magazyn węgla organicznego w aerozolach, w powietrzu nad Gdynią - zrealizowana (2015)
Sara Szymańska Analiza wielokryterialna wpływu lokalnych, regionalnych i globalnych źródeł emisji na stężenie węgla w aerozolach PM1 nad Gdynią - zrealizowana (2014)
Elżbieta Kostrz Czynniki kształtujące skład chemiczny PM1 i PM2,5 nad Gdynią w sezonie grzewczym pod wpływem zmiennych warunków synoptycznych - zrealizowana
Krzysztof Loewnau Identyfikacja źródeł węgla organicznego i elementarnego zdeponowanego w śniegu z dala i w pobliżu strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej - zrealizowana (2013)
Katarzyna Dzika Wpływ procesów oczyszczanie atmosfery z opadami deszczu na wielkość stężenia związków węgla w powietrzu strefy brzegowej morza - zrealizowana (2013)
dr hab. Magdalena Bełdowska
Karolina Gębka Rtęć w osadach Morza Bałtyckeigo w rejonach zrzutu amunicji - zrealizowana (2015)
Urszula Kwasigroch Dopływ rtęci do Zatoki Gdańskiej w wyniku abrazji Klifu Orłowskiego - zrealizowana (2015)
Agnieszka Jędruch Sezonowe zmiany stężenia rtęci w osadach powierzchniowych Zatoki Gdańskiej - zrealizowana (2012)

 

PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO
dr hab. Bożena Graca, prof. nadzw. 
Karolina Szewc  Drobnodyspersyjne odpady z tworzyw sztucznych w osadach dennych i piaskach plażowych południowej części Bałtyku - zrealizowana (2015)
Danuta Zakrzewska Glifosat w osadach Zatoki Gdańskiej - zrealizowana (2013)
dr hab. Dorota Burska
Julia Gaffke Wpływ inwestycji wyprowadzania oczyszczonych ścieków i burzówki w głąb zbiornika wodnego na warunki środowiskowe strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej - w realizacji
Anna Gawarecka  Substancje odżywcze w Zatoce Admiralicji w sezonie wegetacyjnym - w realizacji
Monika Lengier Podstawowy skład chemiczny zawiesin w Zatoce Admiralicji w sezonie wegetacyjnym - w realizacji
Zuzanna Stefańska Strumień węgla organicznego w Zatoce Puckiej - w realizacji
  Substancje biogeniczne w wodach północnego Atlantyku (rejon Spitsbergenu)
dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska
Olga Brocławik  
Kalina Knopik Rozpuszczony węgiel organiczny i nieorganiczny w wodach przydennych Zatoki Gdańskiej - zrealizowana (2015)

 

PRACOWNIA TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH
dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz, prof. nadzw. 
Marta Kobusińska Analiza oddziaływania aerozoli pochodzenia lądowego na stan zanieczyszczenia Basenu Gdańskiego pentachlorofenolem (prekursorem dioksyn) - zrealizowana (2013); nagroda WFOŚiGW w Gdańsku
Krzysztof Lewandowski Osady portowe Zatoki Gdańskiej - miejsca akumulacji polichlorowanych i polibromowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów [PC(B)DD/Fs]- nagroda WFOŚiGW w Gdańsku - zrealizowana (2013); nagroda WFOŚiGW w Gdańsku
Małgorzata Lademann Ocena zagrożenia środowiska morskiego substancjami ropopochodnymi - zrealizowana (2013)
Justyna Raduńska Toksyczność osadów dennych Zatoki Gdańskiej i jej przyczyny - zrealizowana (2013)
Karolina Sztejner Drogi rozprzestrzeniania się wybranych Trwałych zanieczyszczeń Organicznych w Morzu Bałtyckim - zrealizowana (2013)
Dorota Walecka Zmiany ilościowe WWA w osadach dennych w południowej części zlewiska Morza Bałtyckiego w latach 1998 -2011 - zrealizowana (2013)
Natalia Butkiewicz Występowanie i oznaczanie chlorofenoli w środowisku morskim - zrealizowana (2013)
dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. nadzw. 
  Wpływ fotodegradacji na fluorescencję rozpuszczonej materii organicznej
  Wpływ żelaza na fotodegradację polifosforanów w wodach naturalnych
dr inż. Marta Staniszewska INFORMACJE
Karolina Frelek Odchody jako wtórne źródło zanieczyszczenia alkinofenolami strefy brzegowej Bałtyku - w realizacji
Ewelina Krzymyk Alkilofenole w wodzie strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej - zrealizowana (2013)
Iga Koniecko Alkilofenole w osadach powierzchniowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej - zrealizowana (2013)