Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

DR HAB. MONIKA NORMANT

Stanowisko:

adiunkt

Specjalność:

oceanografia biologiczna, oceanologia

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ czynników środowiskowych na procesy fizjologiczne bezkręgowców morskich
 • biologia i ekologia nowych gatunków skorupiaków w Bałtyku
 • bioenergetyka organizmów morskich

Działalność dodatkowa:

 • Członkostwo w International Society for Biological Calorimetry.
 • Członkostwo w Gesellschaft für Thermische Analyse e.V. (GEFTA).
 • Członkostwo w Coastal Ecohydrology Working Group - UNESCO-BRESCE.
 • Recenzje dla Thermochimica Acta, Comparative Biochemistry and Physiology Part A, Journal of Experimental Biology and Ecology, Vie et Milieu - Life and Environment, Estuarine Coastal and Shelf Science, Oceanological and Hydrobiological Studies.

mgr - Uniwersytet Gdański (1992): 

Wartość energetyczna carapaxu i odnóży Saduria (Mesidotea) entomon z Zatoki Gdańskiej w zależności od wieku, płci i pory roku"


dr - Uniwersytet Gdański (1998):

"Wpływ natlenienia na zachowanie, przeżywalność, skład biochemiczny i metabolizm Saduria entomon (Linnaeus) z Zatoki Gdańskiej"


dr hab. Uniwersytet Gdański (2009)

"Wpływ zasolenia na procesy życiowe skorupiaków występujących w południowym Bałtyku"


Nagrody i wyróżnienia:

 • 2002 Srebrny Krzyż Zasługi, Warszawa, 29. 08. 2002 r.
 • 2005 Nagroda Rektora Indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, Gdańsk, 01. 10. 2005 r.


UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

 

 • Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1998-2000 Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards) jako gatunek inwazyjny w Morzu Bałtyckim (kierownik, KBN/915/P04/ 98/15).

2001-2003 Czy karlenie bezkręgowców bałtyckich jest tylko wynikiem obniżonego zasolenia wody? (kierownik, KBN/0448/P04/2001/21).

2006-2008 Czy preferencje siedliskowe skorupiaka roślinożernego Idotea chelipes (Pallas) z Zatoki Gdańskiej odpowiadają jego preferencjom pokarmowym? (wykonawca, KBN 2912/P01/2006/31).

2006-2009 Krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1854 w południowym Bałtyku - wzrost różnorodności biologicznej czy zagrożenie dla środowiska? (kierownik, KBN/3219/P01/2006/31).

2008-2011 Krewetka Palaemon elegans Rathke, 1837 - biologia i ekologia nowego gatunku w południowym Bałtyku oraz jego wpływ na gatunki rodzime (wykonawca, N304 264934).
 

 • Badania Własne Uniwersytetu Gdańskiego

1994 Metabolizm całkowity Saduria entomon w oparciu o pomiar produkcji ciepła (wykonawca, BW/1320-5-0076-4).

1997 Wpływ niedoboru i braku tlenu w wodzie na przeżywalność, zachowanie i skład biochemiczny i metabolizm Saduria entomon (Crustacea) z Zatoki Gdańskiej (kierownik, BW/1320-5-0338-7).

1998 Przystosowania bezkręgowców bentosowych do antropogenicznie zdegradowanego środowiska Morza Bałtyckiego ( wykonawca, BW/1320-5-0030-8).

1999 Skład biochemiczny organizmów morskich wykładnikiem adaptacji do środowiska (wykonawca, BW/1320-5-0169-9).

2000-2001 Zawartość chityny u Gammarus salinus, Saduria entomon i Eriocheir sinensis z Zatoki Gdańskiej (kierownik, BW/1320-5-0108-0 i BW/1320-5-0008-1).

2003 Charakterystyka populacji i wartość energetyczna Idotea chelipes z Zatoki Gdańskiej (kierownik, BW/1320-5-0337-3).

2005 Krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis - biologia i znaczenie w ekosystemie Zatoki Gdańskiej (kierownik, BW/13A0-5-0332-5).

2006 Wpływ temperatury i zasolenia na procesy fizjologiczne krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii Gould, 1841 (kierownik , BW/1350-5-0082-6).

2007 Osmoregulacja a metabolizm energetyczny Idotea chelipes (Pallas, 1766) w różnych zasoleniach środowiska (kierownik, BW/1350-5-0136-7).

2009 Wpływ zasolenia na procesy fizjologiczne i bilans energetyczny kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853) (kierownik, BW/ G220-5-0235-9).
 

 • Wspólpraca Międzynarodowa

1999-2005 Niemcy: Ekologia wód przybrzeżnych, Uniwersytet w Rostoku, 127/E-335/S/1999-2004 (wykonawca).

2000-2004 Wielka Brytania: Zastosowanie najnowszych technik ekotoksykologicznych w biomonitorowaniu Morza Bałtyckiego, Plymouth Environmental Research Centre, 127/E-335/S/2000-2003 (wykonawca).

2000-2003 Egipt: Porównanie procesów ekologicznych w morzu borealnym (Bałtyk) i morzu gorącym (Morze Czerwone), Suez-Canal University, 127/E-335/S/2000-2002 (wykonawca).

2000-2004 Grecja: Ekologia bentosu wód przybrzeżnych Bałtyku i Morza Egejskiego, Institute of Marine Biology of Crete, 127/E-335/S/2000-2003 (wykonawca).

2002-2005 Czechy: Zbadanie możliwości ekspansji raka amerykańskiego Orconectes limosus, kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis i krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii tridentatus w wodach polskich i czeskich, Uniwersytet w Ostrawie, 127/E-335/S/2002-2004 (koordynator).

2005-2008 Niemcy: Ekologia i ekofizjologia fauny bentosowej z Zatoki Gdańskiej i Zatoki Meklemburskiej, 127/E-335/S/2005-2007(wykonawca).
 

 • Projekty Zagraniczne

2002-2005 BALTDER "Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research", European Union, BALTDER-EVK3-CT-2002-80005, 2002-2005.

2004-2009 MARBEF "EU Network of Excellence, Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning", European Union, Contract no. GOCE-CT-2003-505446.

2007-2009 An illustrated web-based identification guide to marine alien species in the Nordic seas, The Nordic Council of Ministers, NFK 4048 (wykonawca).


STYPENDIA

1995 Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst GEOMAR, Kilonia, Niemcy (2 miesiące).
1999 Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (U.S.A.).
2001 Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz nauki Polskiej (Hiszpania).
2002-2003 Stypendium Unii Europejskiej Marie Curie Individual Fellowship HPMF-CT-2001-01478 na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.


UDZIAŁ W KURSACH

2002 Kurs "Taxonomy of marine organisms, 30 August - 7 September 2002, Wattenmeerstation Sylt, List/Sylt, Germany.
2007 Kurs "Biology of Caridean shrimp", Universidad Catolica del Norte, Coquimbo, Chile, 17-21 October 2007.


LISTA WYPROMOWANYCH MAGISTRÓW

2000

 • Sebastian Górski: Reprodukcja Saduria entomon (Isopoda) z Zatoki Gdańskiej.

2001

 • Małgorzata Lorenc: Zawartość chityny u Saduria entomon (Isopoda) z Zatoki Gdańskiej.
 • Magdalena Chrobak: Skład chemiczny i wartość energetyczna Eriocheir sinensis (Decapoda, Brachyura) z Zatoki Gdańskiej.

2003

 • Magdalena Kubicka: Osmoregulacja i skład jonowy hemolimfy Gammarus oceanicus (Segerstrale, 1947) z Zatoki Gdańskiej w zależności od zasolenia środowiska.
 • Monika Sobok: Wieloletnie zmiany w populacji Saduria entomon (Linnaeus) w Zatoce Gdańskiej.

2004

 • Marcin Dziekoński: Metabolizm całkowity Gammarus salinus (Spooner, 1947) z Zatoki Gdańskiej.
 • Michał Bochenek: Metabolizm całkowity Gammarus tigrinus (Sexton, 1939) z Zatoki Gdańskiej.

2005

 • Joanna Studzińska: Przestrzenne zmiany w populacji Idotea chelipes (Pallas, 1766) w Zatoce Puckiej w 2003 roku.
 • Justyna Ustarbowska: Sezonowe zmiany w populacji Idotea chelipes (Pallas, 1766) w Zatoce Puckiej w latach 2003-2004.
 • Jakub Korthals: Krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards 1854) - rozmieszczenie, morfometria i rola w ekosystemie Zatoki Gdańskiej.

2006

 • Paulina Brzeska: Metabolizm całkowity i osmoregulacja Gammarus zaddachi, Sexton, 1912 z Zatoki Gdańskiej.
 • Magdalena Gibowicz: Metabolizm całkowity krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii Gould, 1841 z wód słonawych.
 • Katarzyna Sobczyk: Wpływ zanieczyszczeń organicznych na zachowanie i procesy fizjologiczne skorupiaków.

2007

 • Agnieszka Kąkol: Wartość energetyczna i skład elementarny C, H, N Idotea chelipes (Pallas, 1766) z Zatoki Puckiej w latach 2003-2004.
 • Dorota Samulewicz: Skład elementarny (CHN) Gammarus tigrinus Sexton, 1939 z Zatoki Puckiej.
  2007 Agata Kolasa: Skład pokarmu kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1953 z przybrzeżnych wód Bałtyku.
 • Joanna Hegele-Drywa: Skład pokarmu Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) z przybrzeżnych wód Bałtyku.
 • Anna Przygoda: Krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards, 1953 jako miejsce życia dla innych organizmów.
 • Kamila Kęćkowska: Produkcja ciepła Mytilus edulis trossulus Gould, 1850 z Zatoki Gdańskiej.

2008

 • Joanna Krzak: Preferencje pokarmowe kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853) z Zatoki Gdańskiej.
 • Anna Mańkucka: Wielkość i płodność krewetki Palaemon elegans Rathke, 1837 z polskich wód przybrzeżnych w latach 2005 i 2007.
 • Barbara Szwarc: Rozmieszczenie i charakterystyka krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) z Zatoki Gdańskiej.
 • Paulina Szymańska: Metabolizm całkowity Crangon crangon (Linneaeus, 1758) z Zatoki Gdańskiej.
 • Alicja Świętojańska: Konsumpcja pokarmu, wydalanie amoniaku i respiracja kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853) z Zatoki Gdańskiej.
 • Olimpia Bruska: Wartość energetyczna krewetek Palaemon elegans Rathke, 1837 i Palaemon adspersus Rathke, 1837 w latach 2004-2007.

2009

 • Marta Król: Wpływ zasolenia na procesy fizjologiczne kraba wełnistoszcypcego Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853).
 • Martyna Maleszka: Fauna występująca w szczecinach kutykularnych szczypiec kraba wełnistoszcypcego Eriocheir sinensis (Milne-Edwards 1853) z Łaby.
 • Lena Marszewska: Wartość energetyczna i zawartość materii organicznej Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) z Morza Północnego.