Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

 

 

dr hab. Monika Beata Normant-Saremba, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

  • ekofizjologia i bioenergetyka organizmów morskich (przystosowania do naturalnych i antropogenicznych zmian w środowisku)
  • ekologia behawioralna
  • gatunki obce w środowisku morskim (biologia, ekologia, znaczenie)
  • akwakultura bezkręgowców morskich

 

 

 

 

 Praca naukowa

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. W 1992 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Oceanografia. Od 1996 roku pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, ale doświadczenie zawodowe zdobyłam także w uczelniach niemieckich, tj. w latach 2002-2003 odbyłam roczny staż na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, natomiast w 2014 roku – czteromiesięczny staż na Uniwersytecie w Koblencji. W 2007 roku wzięłam udział w trzytygodniowym rejsie badawczym na Morze Północne, organizowanym przez Rządowe Centrum Badań nad Odżywianiem i Żywnością w Hamburgu (Niemcy). Prowadzę badania środowiskowe i laboratoryjne w obszarze nauk o Ziemi i środowisku, które dotyczą biologii i ekologii bezkręgowców morskich. Wyniki prowadzonych przeze mnie badań zostały opublikowane w 55 oryginalnych artykułach naukowych, w czasopismach z bazy JCR. Moje publikacje dwukrotnie (w 2015 i 2019 roku) uzyskały nagrodę im. dr. inż. Jerzego Masłowskiego za najlepszą pracę dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego, opublikowaną na łamach czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies. W moim dorobku jest także 11 ekspertyz naukowych oraz recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych. Jestem autorem, bądź współautorem 145 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach naukowych. Brałam udział w 32 projektach badawczych krajowych i europejskich, w tym kierowałam 14.

 

Praca dydaktyczna

 

Od 1993 roku prowadzę autorskie zajęcia (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, terenowe, seminaria i konwersatoria) dla studentów I stopnia kierunków Oceanografia, Ochrona Środowiska, Geologia i Akwakultura (I i II stopień), II stopnia kierunku Oceanografia oraz doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich. Dotychczas byłam opiekunem 19 prac licencjackich oraz 49 prac magisterskich zrealizowanych na Uniwersytecie Gdańskim, w tym dwóch prac magisterskich, które uzyskały  nagrodę I (2012 rok) i III stopnia (2018 rok) im. prof. M. Gieysztora, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne za pracę magisterską w dziedzinie hydrobiologii. Byłam także drugim opiekunem pracy dyplomowej studentki z Uniwersytetu w Koblencji (Niemcy). Pełniłam też funkcja promotora w dwóch przewodach doktorskich zakończonych (w 2016 roku) nadaniem stopnia Nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii. Przygotowałam i koordynowałam proces podpisania umowy w ramach Programu ERASMUS+, umożliwiającą wymianę studentów studiów I, II i III stopnia oraz pracowników z Uniwersytetem w Évora (Portugalia). W 2011 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania uzyskałam Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Praca organizacyjna

 

Byłam członkiem rady Wydziału Oceanografii i Geografii, a obecnie jest członkiem Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczyłam w pracach wielu różnych komisji, np. w egzaminach licencjackich i magisterskich, na egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, rekrutacyjnych, stypendialnych czy też w pracach zespołów, np. ds. opracowania programu kształcenia dla Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu Uczelnia badawcza oraz zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2019 roku jestem także w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto, jestem członkiem międzynarodowych zespołów eksperckich, np. Working Group Working Group on Ballast and Other Ship Vectors oraz Working Group on Introductions and Transfers of Marine Organisms, np. International Council of Exploration the Sea, Joint HELCOM/OSPAR Task Group on Ballast Water Exemptions, grupy eksperckiej ds. listy nierodzimych gatunków kluczowych w ramach grupy roboczej HELCOM Maritime, Aquaculture Working Group The Submariner Network, komitetu redakcyjnego bazy danych o gatunkach obcych AquaNIS, sekcji ds. Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Krajowego Ośrodka ds. współpracy z IMO przy Polskim Rejestrze Statków, jak również członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, np. International Society for Biological Calorimetry, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, oddział Morski czy Stowarzyszenia Stypendystów DAAD.