Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Realizowane prace magisterskie

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Oceanografia

Cykl ksztłacenia 2021 - 2023

 

Czenczek Zuzanna, 2022

Sezonowe zmiany kondycji i składu biochemicznego Rangia cuneata (Sowerby, 1832) z Zatoki Gdańskiej na tle warunków środowiskowych.
opiekun naukowy: dr Halina Kendzierska

 

Bogdanowicz Jakub, 2022

Rozmieszczenie i charakterystyka morfologiczna krewetek z rodzaju Palaemon w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej w latach 2021-2022.
opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG