Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Realizowane projekty badawcze

 

AquaVIP

 

 

„Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region" (Subsidy Contract STHB.0401.00-LT-0145/18-00)

Projekt AquaVIP – Wirtualna platforma rozwoju kariery w akwakulturze dla regionu Południowego Bałtyku rna celu wzmocnienie sektora akwakultury w regionie. W rozwoju innowacyjnej akwakultury w naszym regionie kluczowe znaczenie ma wzrost kompetencji i wiedzy na poziomie lokalnym. W sektorze istnieje duże zapotrzebowanie zarówno na wysoko wykwalifikowany personel jak i wiedzę na temat nowoczesnej akwakultury. Na tych działaniach skoncentruje się trzyletni projekt AquaVIP koordynowany przez Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie, z uczestnictwem Uniwersytetu w Rostocku, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Partnerzy projektu AquaVIP posiadają różnorodne kompetencje w innowacyjnej akwakulturze, w tym doświadczenie w akwaponice, uprawie mikroglonów oraz hodowli ryb i skorupiaków w systemach zwrotnego obiegu wody. Na bazie tych doświadczeń projekt podejmie działania w zakresie szkolenia studentów i specjalistów w sektorze, w celu zwiększenia kompetencji kadry, podwyższenia zdolności biznesowych, a ostatecznie wpływu na rynek akwakultury w regionie Południowego Bałtyku. W projekcie AquaVIP zajmiemy się również analizą najlepszych praktyk, wymianą wiedzy i doświadczeń związanych z zasobami ludzkimi w niebieskiej i zielonej gospodarce w sektorze akwakultury, współpracą z partnerami, w celu wspólnego opracowywania i testowania metod i narzędzi zwiększających potencjał zasobów ludzkich W ramach realizacji projektu powstanie również międzynarodowa sieć organizacji realizujących tę samą misję w celu ułatwienia współpracy międzysektorowej.

Aktywności projektowe będą bazowały na pracach eksperymentalnych realizowanych w jednostkach partnerskich projektu. Przewidzianych jest dziewięć eksperymentów uwzględniających: stworzenie sztucznych łańcuchów pokarmowych dla hodowli larw ryb, hodowlę krewetek Litopenaeus vannamei oraz mikroglonów w laboratoryjnym systemie akwaponicznym, badanie wzrostu i wartości odżywczej krewetek Litopenaeus vannamei oraz krewetek bałtyckich hodowanych w laboratoryjnym systemie zwrotnego obiegu wody, optymalizację technologii zwrotnego obiegu wody dla krewetek, nową koncepcję „wieży krewetkowej”, zastosowanie wody słonawej w hodowlach ryb słodkowodnych w systemach zwrotnego obiegu wody, wykorzystanie solanki geotermalnej do zasolenia wody w systemie zwrotnego obiegu wody, technologię hodowli dafnii i wykorzystanie jako żywej paszy dla ryb.

Intencją autorów projektu AquaVIP jest stworzenie silnej bazy do wzmocnienia programów akwakultury na uniwersytetach, zapewnienie praktycznych doświadczeń i eksperymentów hodowlanych dla społeczności akademickich czy zainteresowanych przedsiębiorców, jak również warunków do zmian na rynku pracy we współpracy z sektorem gospodarczym i administracją. Innowacyjna akwakultura przyniesie korzyści przedsiębiorstwom w naszym regionie i społeczeństwu poprzez zapewnienie zdrowej, bezpiecznej i produkowanej regionalnie żywności wysokiej jakości. Zastosowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii produkcji otworzy również nowe rynki międzynarodowe, zapewniając dalsze miejsca pracy i możliwości inwestycyjne w regionie Południowego Bałtyku.

 

Partnerzy projektu:

Koordynator projektu: Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie (Litwa)

Partnerzy: Uniwersytet w Rostoku (Niemcy), Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)

Partnerzy Stowarzyszeni: Bundesverband Aquakultur e.V (Niemcy), Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego (Polska), Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Polska), Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund, Guldborgsund Kommune (Dania), Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (Litwa), Aquacopa GmbH (Niemcy), Šilutės žemės ūkio mokykla (Litwa)

Okres realizacji projektu:

01.01.2020 – 31.12.2022

Źródło finansowania projektu: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Południowy Bałtyk STHB.0401.00-LT-0145/18-00

Kontakt:

Kierownik projektu na UG – Hanna Łądkowska,  hanna.ladkowska@ug.edu.pl; Komunikacja – Basia Dmochowska,  b.dmochowska@ug.edu.pl

 

 

BLUE PLATFORM

"Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region” (Subsidy Contract No #C003)

Projekt Blue Platform ma na celu rozwój błękitnej biogospodarki w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt zmierza do dopracowania innowacyjnych produktów i usług, zapewnienia bardziej intensywnego, w tym międzysektorowego użytkowania, lepszej trwałości i możliwości łączenia produktów ze zrealizowanych projektów poprzez współpracę i ich syntezę. Przekształci to produkty w cenny kapitał w dziedzinie błękitnej biogospodarki. Głównymi użytkownikami produktów będą instytucje publiczne (regionalne, krajowe, transnarodowe), przedsiębiorcy z sektora przemysłowego oraz programy finansowania pracujące z błękitną biogospodarką w Regionie Morza Bałtyckiego.

Aby zrealizować ten cel, partnerzy projektu będą:

 • rozszerzać badania zrealizowanych projektów
 • pogłębić wiedzę na temat produktów/wyników wcześniej realizowanych projektów
 • szkolić szerokie grono interesariuszy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie błękitnej biogospodarki
 • tworzyć rekomendacje dla usprawnienia działań w obszarze błękitnej biogospodarki w całym Regionie Morza Bałtyckiego
 • prowadzić działania w zakresie transnarodowej i międzysektorowej komunikacji strategicznej

Uniwersytet Gdański jest zaangażowany w realizację celów projektu ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie i rozszerzenie wyników projektów InnoAquaTech oraz Baltic Blue Biotechnology Alliance. Celami Uniwersytetu Gdańskiego są głównie:

 • rozszerzenie badań zrealizowanych projektów InnoAquaTech i Baltic Blue Biotechnology Alliance na temat hodowli w akwakulturze w aspekcie potencjału rozwojowego tej branży na bazie połączenia nowych gatunków i technologii w celu zwiększenia innowacyjnego potencjału gospodarki opartej na wykorzystaniu zasobów morza w Regionie Południowego Bałtyku poprzez transfer technologii dla akwakultury, jak również zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom w regionie dostępu do wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie
 • określenia potencjału wdrażania różnorodnych innowacyjnych produktów i technologii w obszarze sektora akwakultury, które pozwolą na zwiększenie i zoptymalizowanie zrównoważonej produkcji białka pochodzącego z hodowli w regionie Południowego Bałtyku
 • zwiększenie kompetencji interesariuszy: małych i średnich przedsiębiorstwach, które reprezentują sektor akwakultury, a potencjalnie są zainteresowane zmianą technologii na bardziej przyjazną środowisku, wydajniejszą oraz bezpieczniejszą. Taką możliwość dają np. systemy recyrkulacyjne RAS oraz podjęciem próby produkcji nowych gatunków, których produkcja na lądzie  przy zastosowaniu nowoczesnych technologii testowana jest w laboratoriach badawczych.
 • synteza produktów opracowanych przez uniwersytet Gdański w ramach projektów InnoAquaTech i Baltic Blue Biotechnology Alliance z produktami opracowanymi przez innych partnerów w celu zwiększenia zastosowania projektów w Regionie Morza Bałtyckiego.

Partnerzy:

 • SYKE (partner wiodący) (FI)
 • Submariner Network (DE)

 • PAC Bioeconomy / Swedish Board of Agriculture (SE)

 • UG (PL)

 • LIAE (LV)

 • Klaipeda STP (LT)

 • UTARTU (EE)

Koordynator projektu: Finnish Environment Institute - SYKE (Finlandia)

Kierownik projektu na UG: dr hab. Katarzyna Palińska, prof. UG (e-mail: katarzyna.palińska@ug.edu.pl)

Budżet UG: 97 990 EUR

Okres realizacji: 01/10/2018 – 30/09/2021

Dodatkowe informacje: www.submariner-network.eu/projects/blue-platform

Kontakt: Barbara Dmochowska (e-mail: b.dmochowska @ug.edu.pl) lub Hanna Łądkowska (e-mail: hanna.ladkowska @ug.edu.pl), tel. 58 523 68 69).

Źródło finansowania: Fundusze Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020

  

COMPLETE

 

„Completing management options in the Baltic Sea region to reduce risk of invasive species introduction by shipping”

 

okres realizacji: 01.10.2017- 30.09.2020

 

Projekt COMPLETE (Ujednolicenie i dostosowanie opcji zarządzania gatunkami inwazyjnymi w regionie Morza Bałtyckiego w celu zminimalizowania ryzyka ich wprowadzania poprzez transport morski) ma na celu opracowanie, spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi wprowadzanymi poprzez transport morski. Żegluga morska jest jedną z najważniejszych form transportu w handlu międzynarodowym. Mimo, iż nowoczesne statki są coraz szybsze, większe, bardziej ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, to ich udział w niekontrolowanym przenoszeniu szkodliwych organizmów wodnych i patogenów do nowych rejonów jest nadal bardzo istotny. Istnieje wiele dokumentów strategicznych określających praktyki, które mogą pomóc zminimalizować ryzyko wprowadzenia gatunków inwazyjnych drogą morską. Należą do nich m.in. Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków IMO (BWMC) czy Wytyczne IMO dotyczące kontroli i zarządzania organizmami na kadłubach statków w celu zmniejszenia transferu inwazyjnych gatunków wodnych, Dyrektywa Ramowa UE w Sprawie Strategii Morskiej (MSFD), mająca na celu osiągnięcie dobrego stanu wód morskich UE do 2020 r. czy Bałtycki Plan Działania HELCOM (2007), który za cel ekologiczny wyznaczył sobie "Brak introdukcji gatunków obcych przy udziale statków”. Wydaje się więc, iż kontrola i zarządzanie zarówno wodami balastowymi, jak organizmami porastającymi kadłuby statków jest zadaniem dość złożonym, wymagającym jednoczesnego wdrożenia wielu przepisów zarówno międzynarodowych, jak i regionalnych.

Aby osiągnąć zamierzony w projekcie cel, realizowanych będzie szereg zadań, określonych w sześciu, powiązanych ze sobą pakietach zadaniowych, w które zaangażowani będą także interesariusze, tj. ministerstwa transportu i środowiska, stocznie, mariny i organizacje żeglarskie, przemysł okrętowy, porty bałtyckie i gminy nadmorskie, elektrownie i inne duże zakłady przemysłowe wykorzystujące wodę morską do chłodzenia. Głównymi rezultatami projektu COMPLETE mają być: (1) opracowanie rekomendacji dotyczących ulepszenia metod monitoringu gatunków obcych opracowanych przez HELCOM, uwzględniających potrzeby BWMC i MSFD, (2) udoskonalenie narzędzia oceny ryzyka w ramach wspólnej zharmonizowanej procedury HELCOM-OSPAR do udzielania zwolnień w ramach A-4 BWMC i (3) propozycja regionalnej strategii zarządzania zanieczyszczeniami biologicznymi wnoszonymi przez kadłuby statków. We wrześniu 2018 roku Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) przyznała projektowi COMPLETE statusu projektu flagowego dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Partnerami w projekcie COMPLETE jest 12 instytucji z 7 państw nadbałtyckich, natomiast partnerami stowarzyszonymi 23 instytucje z 8 państw w regionie Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym jest Kotka Maritime Research Association z Finlandii (Dr Miina Karjalainen, e-mail: miina.karjalainen@merikotka.fi), natomiast kierownikiem ze strony Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw. (e-mail: monika.normant@ug.edu.pl). Okres realizacji: 01.10.2017- 30.09.2020

 

Partnerzy:

 • Kotka Maritime Research Association, FI
 • Klaipeda University, LT
 • HELCOM, FI
 • Finnish Environment Institute, FI
 • University of Gdansk, PL
 • University of Helsinki, FI
 • Chalmers University of Technology, SE
 • Federal Maritime and Hydrographic Agency, DE
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences, FI
 • University of Tartu, EE
 • Keep the Archipelago Tidy Association, FI
 • Latvian Institute of Aquatic Ecology, LV

 

Partnerzy stowarzyszeni:

Dania: (1) Ministry of Environment and Food of Denmark, (2) International Council for the Exploration of the Sea; Estonia: (3) Estonian Ministry of the Environment, (4) AS Tallink Grupp, (5) Baltic Ports Organization; Finlandia: (6) Finnish Ministry of the Environment, (7) Finnish Ministry of Agriculture and Forestry, (8) Finnish Transport Safety Agency, (9) Finnish Safety and Chemical Agency, (10) Finnish Energy, (11) Finnish Sailing and Boating Federation, (12) Finnlines PLC, (13) Navidom Oy, (14) Viking Line Abp; Niemcy: (15) Port of Hamburg Marketing, (16) German Federal Environment Agency; Litwa: (17) Lithuanian Maritime Safety Administration, (18) SE Klaipeda State Seaport Authority; Polska: (19) Polish Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, (20) Polish Register of Shipping S.A., (21) Port of Gdynia Authority S.A.; Rosja: (22) Makarov Training Centre of Admiral Makarov State, (23) University of Maritime and Inland Shipping; Szwecja: Swedish Transport Agency.

 

Strona projektu:  www.batliccomplete.com

Źródło finansowania: Fundusze Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020

Kontakt: dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw. (e-mail: monika.normant@ug.edu.pl) lub dr Joanna Hegele-Drywa (e-mail: joanna.hegele-drywa@ug.edu.pl), tel. 58 523 68 68).

   

Zrealizowane projekty badawcze

INNOAQUATECH

"Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area"

Projekt INNOAQUATECH Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnej i zrównoważonej akwakultury ma na celu wzmocnienie dialogu z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z branży akwakultury z regionu na temat innowacyjnych metod produkcji, ze szczególnym naciskiem na rozwój akwakultury w obiegach zamkniętych, tak zwanych systemach RAS (ang. Recyrculating Aquaculture Systems).

Głównym rezultatem projektu będzie analiza technologii oraz lokalnych możliwości adaptacyjnych w regionie Południowego Bałtyku, powstanie internetowego narzędzia wspomagania decyzji dla inwestorów, biznes plan dotyczący utworzenia związku akwakulturowego w Regionie Południowego Bałtyku, instrukcja wsparcia finansowego oraz możliwości rozwiązań innowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również cztery regionalne badania pilotażowe.

Cztery badania pilotażowe obejmują: raporty wykonalności na temat innowacyjnych systemów akwaponicznych w Niemczech i Danii, ocenę potencjalnej produkcji skorupiaków w akwakulturze w obiegu zamkniętym (RAS) w Polsce oraz prototyp i studium wykonalności hodowli krewetek w geotermalnej akwakulturze w obiegu zamkniętym (RAS) na Litwie. Kierownikiem ze strony UG jest mgr Hanna Łądkowska (ocehl@ug.edu.pl). Okres realizacji: 07.2016 - 06.2019.

Partnerzy:

 • BioCon Valley GmbH (partner wiodący) (DE)
 • University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (DE)
 • Danish Technological Institute (Div. AgroTech) (DK)
 • Instytut Morski w Gdańsku (PL)
 • Uniwersytet Gdański (PL)
 • Morski Instytut Rybacki PIB (PL)
 • Public Institution Klaipeda Science and Technology Park (LT). 

Partnerzy stowarzyszeni:
Agencja Rozwoju Pomorza (Gdańsk, Polska), Garnelen Farm Grevesmühlen GmbH & Co. KG (Niemcy), Hanseatic Environmental CAM GmbH (Niemcy), Institute of Marine Biotechnology e.V. (Niemcy), Economic Development Corporation Vorpommern (Niemcy), Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych (Lębork, Polska), Association “Alternative Aquaculture” (Litwa), JSC Geoterma (Litwa), JSC LETEKA (Litwa), Agro Business Park (Dania), Atrinova Business Development (Szwecja), Vattenbrukscentrum Ost (Szwecja), Landwirtschaftsministerium MV (Niemcy). 

https://www.submariner-network.eu/projects/innoaquatech/

Program INTERREG Południowy Bałtyk

    

BALTDER

MARBEF

BEAD

SPICOSA

HYPER

PROBALT

BALSAM

COCOA

"Nutrient cocktail in coastal zones of the Baltic Sea – improving understanding of the transformation and retention of nutrients and organic matter in the coastal zone"

Projekt COCOA Koktajl związków biogenicznych w przybrzeżnej strefie Morza BałtyckiegoKierownikiem ze strony UG jest dr hab. Urszula Janas, prof. nadzw. (oceuj@ug.edu.pl). Okres realizacji: 01.2014 - 12.2017.

http://projects.au.dk/cocoa/

Program BONUS