Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Propozycje prac licencjackich 2017- 2018

 

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Temat pracy licencjackiej

Promotor

1. Charakterystyka morfologiczna i biometryczna wybranych przykładów larw meroplanktonowych Morza Bałtyckiego (praca laboratoryjna)

dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw.

 

2. Zwierzęta planktonowe wskaźnikowe dla wlewów z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego (praca teoretyczna i laboratoryjna)

3. Wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych na przykładzie FlowCam w badaniach zooplanktonu bałtyckiego (praca laboratoryjna).

4. Cornigerius maeoticus – przykład kolejnej introdukcji egzotycznego gatunku wioślarki w Morzu Bałtyckim (praca teoretyczna)

5. Różnorodność faunistyczna charakterystyczna dla zbiorowisk namorzynowych (praca teoretyczna).

1. Barwniki fotosyntetyczne glonów – biosynteza, funkcje w komórce i potencjalne zastosowania (praca teoretyczna z możliwością rozszerzenia o analizy laboratoryjne)

dr Filip Pniewski

 

2. Wykorzystanie glonów w oczyszczaniu ścieków (praca teoretyczna z możliwością dodania doświadczeń laboratoryjnych)

3. Miksotroficzne odżywianie glonów (praca teoretyczna z możliwością dodania doświadczeń laboratoryjnych)

1. Rafy koralowe w Oceanie Światowym - różnorodność, biogeografia, status i

Zagrożenia - praca teoretyczna

dr Rafał Lasota

*Własne pomysły na pracę licencjacką mile widziane

2. Gatunki kryptyczne w środowisku morskich - praca teoretyczna

3. Metagenomika morska - praca teoretyczna

4. Zastosowanie teorii chaosu deterministycznego i geometrii fraktalnej w  badaniach z zakresu ekologii morza - praca teoretyczna

5. Zanieczyszczenie mikroplastikiem organizmów z Zatoki Gdańskiej - praca praktyczna

6. Adaptacje do zróżnicowanych warunków zasolenia u małży z Morza północnego - praca praktyczna

1. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój zarodkowy małży morskich.

dr Katarzyna Smolarz

 

1. Znaczenie oddziaływań allelopatycznych sinic pikoplanktonowych w środowisku wodnym - praca teoretyczna

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska

* Własne pomysły na pracę licencjacką mile widziane

2. Wykorzystanie wtórnych metabolitów sinic w przemyśle i medycynie - praca teoretyczna

3. Zakwity pikoplanktonowych sinic w ekosystemach wodnych - praca teoretyczna

4. Wpływ oddziaływania allelopatycznego pikoplanktonowych sinic na wybranych przedstawicieli bałtyckich sinic i mikroglonów - praca praktyczna

5. Wykorzystanie cytometrii przepływowej do określenie oddziaływania allelopatycznego sinic i mikroglonów - praca praktyczna

6. Wpływ oddziaływania allelopatycznego sinic na naturalne zespoły fitoplanktonu - praca praktyczna

1. Zjawisko mikroewolucji w kulturach glonowych (praca teoretyczna z możliwością połączenia z pracą laboratoryjną).

dr Aleksandra Zgrundo

2. Bioplastiki z morskich glonów (praca teoretyczna).

3. Potencjalny wpływ ocieplenia klimatu na zbiorowiska fitobentosu morskiego (praca teoretyczna).

4. Zmiany w bioróżnorodności zbiorowisk fitobentosu morskiego (praca teoretyczna).

5. Zróżnicowanie morfologiczne okrzemki Navicula palpebralis w próbach historycznych (XIX wieczna kolekcja Atthey’a) i współczesnych (praca praktyczna).