Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich


Tematyka badawcza realizowana w Pracowni Ekologii Estuariów
 

 • Badania porównawcze populacji małży: ekologia, fizjologia, genetyka.
   
 • Genetyczne zróżnicowanie europejskich populacji omułka, kompleks Mytilus spp.
   
 • Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na kondycję, skład biochemiczny, fizjologię, genetykę i mechanizmy adaptacyjne bezkręgowców dennych.
   
 • Struktura gatunkowa i troficzna nicieni atlantyckich równi pływowych i bezpływowego litoralu bałtyckiego.
   
 • Wieloletnie i sezonowe zmiany występowania neoplazji w populacji małża, Macoma balthica z Zatoki Gdańskiej
 • Biologia i ekologia morskich zwierząt planktonowych, ocena i prognozowanie zmian jakości życia w toni wodnej wywołanych działalnością człowieka, gatunki obce w południowym Bałtyku, kondycja skorupiaków planktonowych masowo występujących w Zatoce Gdańskiej.