Zakład Geologii Morza

 tel.: (58) 523 68 15 w. 6815
fax: (58) 523 66 78

ocegeo@ug.edu.pl 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG


 

W ramach działalności naukowej Zakładu Geologii Morza prowadzone są badania w strefie brzegowej morza i na wybrzeżu koncentrujące się wokół zagadnień z zakresu geologii czwartorzędu, sedymentologii, geochronologii, geodynamiki, lito- i biostratygrafii oraz geofizyki.


Główne kierunki badań:

 • budowa geologiczna wybrzeża i dna południowego Bałtyku,
 • postglacjalna ewolucja Morza Bałtyckiego,
 • litostratygrafia i biostratygrafia osadów czwartorzędowych,
 • rozpoznanie współczesnych i kopalnych środowisk sedymentacyjnych: morskich, fluwialnych, eolicznych, glacjalnych, limnicznych występujących w dnie południowej części Bałtyku i na jego wybrzeżu,
 • badania geologiczne strefy brzegowej ze szczególnym uwzględnieniem transformacji brzegów klifowych,
 • skutki procesów geodynamicznych wywołanych czynnikami naturalnymi oraz ingerencją człowieka,
 • badania dna morskiego za pomocą metod bezinwazyjnych,
 • badania akustyczne szumów podwodnych,
 • morfodynamika dna rejonów arktycznych,
 • badania głazów narzutowych Polski północnej.


Zespół Zakładu Geologii Morza obejmuje 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, 3 doktorantów oraz 2 pracowników technicznych.
 

W Zakładzie funkcjonują trzy pracownie specjalistyczne:

 • Pracownia Stratygrafii i Sedymentologii
 • Pracownia Geofizyki Morskiej
 • Pracownia Geologii Stosowanej

 

Znajdź nas na Facebooku:


Ostatnia aktualizacja:luty 2018