Zakład Geologii Morza
 

 tel.: (58) 523 68 15 w. 6815
fax: (58) 523 66 78

ocegeo@ug.edu.pl 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG

                                                                                                         

 

W ramach działalności naukowej Zakładu Geologii Morza prowadzone są badania w strefie brzegowej morza i na wybrzeżu koncentrujące się wokół zagadnień z zakresu geologii czwartorzędu, sedymentologii, geodynamiki, lito- i biostratygrafii.


Główne kierunki badań:

 • budowa geologiczna wybrzeża i dna południowego Bałtyku

 • postglacjalna ewolucja Morza Bałtyckiego

 • biostratygrafia osadów czwartorzędowych

 • rozpoznanie środowisk sedymentacyjnych w osadach czwartorzędowych

 • dynamika współczesnych środowisk sedymentacyjnych

 • rekonstrukcja paleośrodowiska na podstawie wskaźników mikropaleontologicznych

 • badania geologiczne strefy brzegowej ze szczególnym uwzględnieniem ujść rzecznych

 • okrzemki jako wskaźniki postglacjalnych zmian środowiska zbiorników wodnych

 • przejawy eutrofizacji zarejestrowane w osadach zbiorników wodnych na podstawie flory okrzemkowej

 • wskaźniki wlewów

 • palinomorfy jako narzędzie dla geologii regionalnej Polski


Zespół Zakładu Geologii Morza obejmuje 5 pracowników naukowo-dydaktycznych, 2 doktorantów oraz 1 pracownika technicznego.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia i polubiena naszej strony Facebook'owej!

 

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019