Zakład Geologii Morza

 

Prace magisterskie realizowane w roku 2019/2020

kierunek: OCEANOGRAFIA II stopień, specjalność: Oceanografia geologiczno-fizyczno-chemiczna, specjalizacja: GEOLOGIA MORZA

rok: II

PROMOTOR TEMAT

Dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG

Flora okrzemkowa osadów powierzchniowych Zatoki Puckiej na transekcie Gdynia - Hel

Zastosowanie mikroskamieniałości w biostratygrafii osadów morskich
Dr Marzenna Stempień-Sałek Porównanie basenów mórz kambryjskich w polskich częściach kratonu wschodnioeuropejskiego i paleozoicznej platformy zachodnioeuropejskiej
Rozwój Grzbietu Śródatlantyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Archipelagu Azorów
Dr Patrycja Jernas Różnorodność otwornic bentosowych - paleośrodowiskowych wskaźników, w szelfowych osadach morskich Północnego Atlantyku i Arktyki
Dr Ewa Szymczak Sezonowe zróżnicowanie wielkości i koncentracji cząstek zawiesiny w Zatoce Gdańskiej
Dr Ewa Szymczak,
Dr hab. Dorota Burska,prof. UG

Charakterystyka ilościowa i jakościowa zawiesin z obszaru Zatoki Admiralicji i jej dopływów

 

rok: I

PROMOTOR TEMAT

Dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG

Wpływ zasolenia wód na florę okrzemkową Basenu Bornholmskiego i Rynny Słupskiej

Geneza Zalewu Wiślanego i Zalewu Puckiego – analiza porównawcza
Dr Patrycja Jernas Rozmieszczenie otwornic bentosowych we współczesnych osadach Basenu Bornholmskiego i Rynny Słupskiej, na trasie słonych wlewów pochodzenia atlantyckiego
Rozmieszczenie otwornic bentosowych we współczesnych osadach Basenów Gotlandzkiego i Gdańskiego, na trasie słonych wlewów pochodzenia atlantyckiego
Dr Marzenna Stempień-Sałek Rekonstrukcja zmian batymetrii  karbońskiego basenu lubelskiego
Dr Ewa Szymczak Dynamika środowiska sedymentacyjnego Zatoki Puckiej
Litologia osadów mulisto-ilastych południowej części Bałtyku

Prace licencjackie realizowane w roku 2019/2020

kierunek: GEOLOGIA, rok: III
PROMOTOR TEMAT

Dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres,

prof. PG
Projekt studni dla Terminalu DCT w Gdańsku
Charakterystyka gruntowo-wodna Mostowych Błot
Dr Marzenna Stempień-Sałek Budowa geologiczna i geoturystyka w wybranym regionie Polski
Dr Ewa Szymczak Geneza i występowanie surowców mineralnych wybranego regionu Polski
Charakterystyka osadów korytowych rzeki Kaczej

 

kierunek: OCEANOGRAFIA,  rok: III
PROMOTOR TEMAT

Dr hab. Małgorzata Witak,

prof. UG

Latimeria jako przedstawiciel celakantów
Dr Ewa Szymczak Szelfy labilne jako obszary występowania ropy naftowej
Surowce mineralne w obszarach polskich koncesji na Oceanach Atlantyckim i Spokojnym

 

 


Ostatnia aktualizacja: listopad 2019