Zakład Oceanografii Fizycznej

Realizowana tematyka badawcza

 • Analiza podobieństwa cech przestrzennego zróżnicowania "koloru morza" i temperatury w powierzchniowejwarstwie morza na podstawie danych satelitarnych (dr Katarzyna Bradtke)
 • Określenie charakterystycznych cech przestrzennego zróżnicowania jakości wód południowego Bałtyku na podstawie analizy "koloru morza" (dr Katarzyna Bradtke) 
 • Automatyczna detekcja zachmurzenia w rejonie Bałtyku na podstawie danych satelitarnych (prof. dr hab. Adam Krężel, dr Marcin Paszkuta) 
 • Modelowanie produkcji pierwotnej w Bałtyku z wykorzystaniem danych satelitarnych (prof. dr hab. Adam Krężel) 
 • Analiza pola radiacji i oświetleń w morzu - symulacje numeryczne, problem odwrotny (dr Maciej Matciak) 
 • Występowanie ekstremów temperaturowych indukowanych zmiennością przestrzennych własności optycznych wody (dr Maciej Matciak) 
 • Modelowanie pola prądów falowych w brzegowej strefie morza (dr Gabriela Gic-Grusza)


Nowe kierunki badań

 • Zastosowanie metod klasyfikacji obiektowej do analizy satelitarnych obrazów "koloru morza" (dr Katarzyna Bradtke) 
 • Zastosowanie ogólnego modelu liniowego (ang. General Linear Models - GLM) w badaniach zależności występowania zakwitów fitoplanktonu od czynników abiotycznych (dr Katarzyna Bradtke) 
 • Modelowanie rozpraszania fal akustycznych na zooplanktonie w Bałtyku (temat realizowany we współpracy ze Stockholm University) (dr hab. Natalia Gorska prof. nadzw.) 
 • Asymilacja danych satelity geostacjonarnego Meteosat 8 do modelu transmisji promieniowania słonecznego w rejonie Morza Bałtyckiego (prof. dr hab. Adam Krężel)

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Oceanografii Fizycznej finansowana była w roku sprawozdawczym
z następujących źródeł: Działalność statutowa - 530-G210-D425

 

Granty europejskie:

POIG.01.01.02-22-011/09

prof. dr hab. Adam Krężel

Satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego (SATBAŁTYK):   http://www.satbaltyk.pl/

- okres trwałości 5 lat

Granty NCN:

UMO-2015/19/B/ST10/01568

dr hab. Agnieszka Herman prof. nadzw.

Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych

Granty uczelniane :