Zakład Oceanografii Fizycznej

Główne kierunki badań
 

Teledetekcja
 

Podstawowym celem naukowym pracowni jest tworzenie i doskonalenie metod przetwarzania informacji satelitarnej (AVHRR, SeaWiFS, Meteosat, MSG) do poziomu map tematycznych oraz wykorzystanie tych map do badania procesów zachodzących w morzu. Pod pojęciem map tematycznych rozumiane są tutaj:

 • pola parametrów fizycznych wyznaczane bezpośrednio na podstawie danych satelitarnych (np. pole temperatury powierzchni morza)

 • mapy charakteryzujące różne aspekty stanu środowiska przyrodniczego morza, których utworzenie warunkowane jest uwzględnieniem danych o przestrzennym rozkładzie parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych w morzu (np. mapy charakteryzujące zjawisko zakwitu fitoplanktonu, dynamiki i zasięgu rozpływu wód lądowych, głębokości strefy eufotycznej etc.)

 

Zespół

 • prof. dr hab.Adam Krężel
 • dr hab.Natalia Gorska
 • dr hab. Maria Szymelfenig
 • dr Maciej Matciak
 • dr Marcin Paszkuta
 • dr Bożena Wojtasiewicz
 • mgr Jakub Idczak
 • mgr Jakub Zdroik
 • mgr Justyna Szuszkiewicz
 • mgr Patryk Pezacki

Głównym źródłem informacji dla realizacji tych celów jest stacja odbioru danych satelitarnych Uniwersytetu Gdańskiego, za której funkcjonowanie odpowiedzialna jest Pracownia.

W naszych pracach korzystamy głównie z oprogramowania typu:

 • GIS: ArcInfo wraz rozszerzeniami Spatial Analyst i Geostatistical Analyst,

 • Image Processing: IDL, TNTMips, IDRISI, SeaDAS

Ostatecznym celem działalności naukowej zespołu Pracowni jest badanie, najczęściej we współpracy ze specjalistami z określonej dziedziny, wszelkich procesów zachodzących w morzu, których geneza, mechanizm, intensywność i inne cechy charakterystyczne mogą być rozpoznane i opisane w dużej mierze dzięki pomocy wytworzonych map tematycznych.

 

Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Granty Unii Europejskiej

Satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego (SATBAŁTYK), POIG.01.01.02-22-011/09. - 5 letni okres trwałości

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Adam Krężel

 Granty uczelniane

Projekty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców
 

Granty inne

 

Aktualnie prowadzone prace doktorskie

 • Właściwości rozpraszające habitatów bentosowych południowego Bałtyku, mgr Ewa Kowalska-Duda
 • Klasyfikacja obiektowa w badaniach Morza Bałtyckiego z zastosowaniem danych MODIS, mgr Aleksandra Mazur
 • Przestrzenna i czasowa zmienność rozpływu wód rzeki Kaczej w czasie intensywnego spływu z lądu (Spatial and temporal variability of Kacza river plume derived from storm runoff), mgr Agnieszka Wochna

 

Aktualnie prowadzone prace magisterskie

 • Współczynnik osłabiania oświetlenia oddolnego w morzu, jego związek ze współczynnikami absorpcji i rozpraszania (Dagmara Litwicka)

 • Automatyczna identyfikacja upwellingu przybrzeżnego u wybrzeży Polski (Grzegorz Puciul)


Akustyka morza

Do naszych głównch zainteresowań badawczych zaliczamy:

 • uzasadnienie i doskonalenie algorytmów oszacowania biomasy ryb i zooplanktonu oraz identyfikacji ich gatunków (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych); 
 • opracowanie technik rozpoznawania osadów morskich (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych);
 • opracowanie algorytmów klasyfikacji habitatów bentosowych (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych);
 • badania zjawisk hydrodynamicznych na podstawie analizy szumów akustycznych(metoda: pomiary i analiza danych);
 • opracowanie algorytmów klasyfikacji habitatów bentosowych (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych);
 • badania zjawisk hydrodynamicznych na podstawie analizy szumów akustycznych(metoda: pomiary i analiza danych).


Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Granty Unii Europejskiej

Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems (ECO2), 265847. Osoby odpowiedzialne: Adam Piotr Sokołowski, Natalia Gorska, Jarosław Tęgowski prof. UG, dr hab. Natalia Gorska Aktualnie prowadzone prace magisterskie

Akustyczne badania biologicznych warstw rozpraszających w Zatoce Gdańskiej (Jan Majcher)