Wydarzenia
13.02.2016
Śp. Pan Profesor Krzysztof E. Skóra

Św. pamięci Pan Profesor Krzysztof Edward Skóra był Gdynianinem z urodzenia a mieszkańcem Helu z wyboru. W Gdyni ukończył III Liceum Ogólnokształcące i po uzyskaniu magisterium z zakresu biologii podjął w swojej Alma Mater pracę w Instytucie Oceanografii.

W 1977 roku Profesor Krzysztof Skóra został powołany na kierownika - organizatora stacji terenowej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Z małego, prowincjonalnego laboratorium uczynił nowoczesną placówkę naukowo-dydaktyczną, służącą nie tylko Instytutowi Oceanografii, ale również całemu środowisku akademickiemu i naukowemu w kraju i zagranicą. Pod Jego kierownictwem Stacja Morska stała się marką szeroko rozpoznawalną i uznaną na świecie.

Pan Profesor Krzysztof Skóra był wyjątkowym przyrodnikiem łączącym pasję badacza z wrażliwością ochrony przyrody i entuzjazm dzielenia się wiedzą. Stworzył unikalny w skali kraju zespół badawczy specjalizujący się w badaniu bałtyckich ssaków i antropogenicznego zagrożenia tych chronionych gatunków oraz ich siedlisk, choć głównym obiektem jego naukowych zainteresowań pozostawała problematyka rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków bałtyckiej ichtiofauny, a wcześniej była nim także biologia i ekologia ryb Antarktyki.

Profesor Skóra był autorem ponad 120 publikacji naukowych. Wypromował blisko trzydziestu magistrów i jednego doktora a ostatnio kierował rozwojem dwóch kolejnych. Aktywnie uczestniczył w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, wygłaszając ponad 90 referatów i prezentując ponad 40 posterów. Angażował się w organizację licznych seminariów, sympozjów i konferencji naukowych. Zwraca uwagę jego działalność w szeregu międzynarodowych projektach naukowo-badawczych oraz intensywna współpraca z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Pan Profesor był przekonany o konieczności wykorzystania wiedzy naukowej na rzecz utylitarnych potrzeb ochrony morskiej różnorodności biologicznej oraz rekultywacji zasobów przyrody. Jako ekspert był mocno zaangażowany w pracę gremiów doradczych na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Była to m.in. wieloletnia praca dla Komisji Helsińskiej (HELCOM) w ramach grupy EC/Nature, w tym współudział w latach 1994–1998 w tworzeniu szeregu dokumentów Komisji oraz praca w grupie projektowej „HELCOM-EC/Nature PG on restoration of the Baltic sturgeon” i „HELCOM Habitat / Seal Project Group” (1999–2001). Miał również ekspercki udział w pracach podkomisji Sejmu RP d/s Zmiany “Ustawy o Rybołówstwie” (1994–1995). Decyzją Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na początku lat 90, został Pan Profesor zaangażowany w prace zmierzające do ratyfikowania przez Polskę w ramach Konwencji Bońskiej regionalnego Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS), a piętnaście lat później także na rzecz ratyfikowania tzw. Konwencji Wielorybniczej i uczestnictwa Polski w pracach International Whaling Commission. Pan Profesor był aktywnym ekspertem uczestniczącym w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentów legislacyjnych o charakterze morskim na szczeblu administracji lokalnej, państwowej i międzynarodowej.

Pan Profesor Skóra wkładał całe swoje serce w edukację młodzieży i to nie tylko na poziomie akademickim. Prowadzone przez Niego wykłady, warsztaty, pracownie specjalistyczne, seminaria, praktyki studenckie ukierunkowane były na kształcenie specjalistów w zakresie badania, ochrony i eksploatacji morza, według Jego idei „umiejących na morzu i morzem gospodarować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wobec praw natury”. Szczególnym Jego zamiłowaniem było „uczenie morza”, poczynając od tych najmłodszych. To dla nich stworzył „Błękitną Szkołę”.

Edukacyjny charakter kierowanej przez Prof. dr hab. Krzysztofa Skórę placówki, gdzie już od kilkunastu lat odbywają się coroczne uczelniane, krajowe oraz międzynarodowe specjalistyczne warsztaty, letnie szkoły i praktyki zawodowe dla studentów różnych kierunków, uczynił ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii ważny ośrodek kształcenia specjalistycznych kadr przyrodniczych.

Działalność dydaktyczna Pana Profesora nie zamykała się tylko w ramach uczelni. W kraju i zagranicą znana była jego informacyjna i edukacyjna aktywność w popularyzacji dokonań nauk o morzu oraz działania na rzecz upowszechniania zracjonalizowanej eksploatacji zasobów przyrodniczych Morza Bałtyckiego. Wiązało się to z napisaniem kilkuset popularno-naukowych artykułów i komunikatów, współrealizacją kilku filmów oraz udziałem w licznych audycjach i spotkaniach. Około 450-480 tys. osób rocznie odwiedza stworzone przez Niego fokarium - ekspozycyjną część systemu doświadczalnych basenów hodowlanych.

Naukowa oraz edukacyjna działalność Pana Profesora Krzysztofa Skóry została wysoko oceniona przez szereg instytucji i władz państwowych polskich oraz zagranicznych. Wśród bardzo wielu nagród i wyróżnień w 2008 r. Pan Profesor otrzymał The Swedish Baltic Sea Water Award czyli tzw. “Bałtyckiego Nobla” Rządu Szwecji, w 2009 roku - Nagrodę National Geographic Travelery w kategorii Społeczna Inicjatywa Roku, za zaangażowanie w ochronę fauny i flory Morza Bałtyckiego, w roku 2011 - prestiżowe wyróżnienie European Cetacean Society Conservation Award za działalność naukową i edukacyjną na rzecz ochrony ssaków morskich, a w roku 2012 Profesor Skóra został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jednak największą nagrodą, o której marzył i której podporządkował całą swoją działalność, byłoby zwrócenie się polskiego społeczeństwa, tych małych i tych dużych, ku morzu. Ku rozumieniu jego piękna i mocy, uwrażliwieniu na zagrożenia a nade wszystko uznania Morza Bałtyckiego za wielkie dobro narodowe.

ostatnia edycja: 05.09.2016 o 08:52

Wstecz