Wydarzenia
22.04.2020
UG w prestiżowym Times Higher Education Impact Rankings - Najwyższa nota dla kategorii "Life below water"

Times Higher Education Impact Rankings po raz drugi prezentuje zestawienie uczelni wyższych realizujących cele określone w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030  (ang.  Sustainable Development Goals, SDG), które angażują swój potencjał w rozwiazywanie palących problemów globalnych współczesnego świata takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, brak wystarczającego dostępu do wiedzy, ochrona klimatu i środowiska. 


W opublikowanym 22 kwietnia 2020 roku zestawieniu THE Impact Rankings Uniwersytet Gdański oceniony został bardzo wysoko pod względem wkładu w realizację 14. celu SDG „Life Below Water”, którego sens sprowadza się do ochrony oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywania ich potencjału w sposób zrównoważony. W tej kategorii uczelnia nasza uplasowała się na 42. miejscu spośród 242 instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata. W dziedzinie edukacja we wspieraniu ekosystemów wodnych oraz zarządzanie lokalnym ekosystemem wodnym uzyskaliśmy najwyższe możliwe noty - 100/100 punktów. Ten niewątpliwy sukces potwierdza wysoką pozycję Uniwersytetu Gdańskiego (współtworzącego Europejski Uniwersytet Nadmorski, European University of the Seas,  SEA-EU) wśród uczelni zaangażowanych w szeroko pojętą tematykę morską. 

 


Wysoką pozycję UG odnotował także w zakresie realizacji celu 11. SDG „Sustainable cities and communities” – przedział 101-200 spośród 470 instytucji uwzględnionych w tym zestawieniu. Dostrzeżono wkład UG w tworzenie zrównoważonych miast i społeczności, by uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
W ostatecznym rankingu Impact uwzględniającym wszystkie 17 celów SDG uczestniczyło 766 uczelni wyższych z 85 krajów, w tym 5 z Polski. Uniwersytet Gdański sklasyfikowano w przedziale 301-400 wśród wszystkich uczelni, w tym samym przedziale znalazł się Uniwersytet Warszawski. Pozostałe polskie uczelnie biorące udział w rankingu Impact (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska) sklasyfikowane zostały w przedziale 401-600.

THE Impact Rankings wyznacza nowy trend w ocenie instytucji szkolnictwa wyższego, dokonywanej nie na podstawie uzyskanych opinii czy prowadzonych badań, ale w szerszej perspektywie - poprzez ocenę aktywności uniwersytetów wobec wyzwań, przed którymi stoi świat i wpływu ich działania na poprawę jakości życia, środowiska i klimatu. Świetne wyniki Uniwersytetu Gdańskiego w tym rankingu odzwierciedlają właściwy kierunek prowadzonej aktywności edukacyjnej i badawczej oraz działań w obrębie tzw. trzeciej misji uczelni, czyli jej zaangażowania społeczno-gospodarczego. 

Pełne zestawienie wyników THE Impact Rankings dostępne jest na stronie: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020 


Ocenę wpływu uczelni na realizację celów SDG oparto o precyzyjnie dobrane wskaźniki, indywidualne dla każdej kategorii celów. Więcej na temat metodologii na stronie: https://www.timeshighereducation.com/university-impact-rankings-2020-methodology

Źródło: strona główna Uniwersytetu Gdańskiego

 


ostatnia edycja: 23.04.2020 13:51

Wstecz