Wydarzenia
19.05.2020
PHARMARINE - projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach GRIEG-1 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Projekt kierowany przez dr. hab. Adama Sokołowskiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich pn. „Transport via ocean currents of human pharmaceutical products and their impact on marine biota in the European Arctic (PHARMARINE)” uzyskał pozytywną opinię Komitetu Oceniającego NCN i został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu GRIEG-1 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

Projekt PHARMARINE dotyczy badań nad transportem farmaceutyków z Europy kontynentalnej do obszarów polarnych w europejskiej części Arktyki oraz wpływu tych związków na Arktyczną biocenozę. Celem badań zaplanowanych w okresie 2020 – 2023 jest w szczególności poznanie i) kierunków i form transportu farmaceutyków stosowanych w lecznictwie człowieka z prądami oceanicznymi z bardziej zanieczyszczonych obszarów Europy kontynentalnej do europejskiej części Arktyki; ii) procesów bioakumulacji i biomagnifikacji leków w Arktyce oraz iii) wpływu zanieczyszczeń farmaceutycznych na osiadłą faunę bentosową. W projekcie planuje się analizy środowiskowe w profilu południe-północ od Morza Bałtyckiego i Morza Północnego poprzez wody Przybrzeżnego Prądu Norweskiego i ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego aż po fiordy Spitsbergenu (Hornsund i Kongsfjorden) oraz doświadczenia laboratoryjne. 
Do badań wybrano cztery farmaceutki, które wyselekcjonowano w oparciu o analizę właściwości fizykochemicznych, wielkości sprzedaży i konsumpcji, podatności na bioakumulację oraz wykrywalności w wodzie i organizmach morskich: Diklofenak (niesteroidowy lek przeciwzapalny), Tetracyklina (antybiotyk), Fluoksetyna
(lek przeciwdepresyjny) i Symwastatyna (statyna).
Realizacja projektu opiera się na wykorzystaniu dostępnej infrastruktury badawczej oraz wysokich
kompetencji i komplementarności zespołów badawczych z Norwegii i Polski. 

Łączna wysokość środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu wynosi ponad 6 345 996 zł, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego 2 626 698 zł.

 

 


ostatnia edycja: 19.05.2020 14:37

Wstecz