Wydarzenia
16.10.2020
XIV Konferencja „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO”

16 października 2020 r. odbyła się XIV Konferencja pt. „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO" organizowana przez Sekcję Chemii Morza KBM PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. W konferencji on-line uczestniczyło ponad 90 osób, wygłoszono 15 referatów oraz zaprezentowano 30 posterów. 
Wykład Inauguracyjny „Transfer związków endokrynnie aktywnych na najwyższym poziomie troficznym - badania eksperymentalne z udziałem bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus)” wygłosiła prof. Lucyna Falkowska. 
Nagrodę za najlepszą prezentację ustną dla Młodego Naukowca otrzymała Agnieszka Kalinowska z Politechniki Gdańskiej za referat pt.: „Wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych na strukturę taksonomiczną populacji bakteryjnych oraz biochemizm przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej”. Wyróżnienia otrzymały Olga Brocławik z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Anna Pouch z Instytutu Oceanologii PAN. 
Agnieszka Grajewska z IMGW-PIB zaprezentowała najlepszy poster „Pierwiastki ziem rzadkich (REE) – wnikanie i eliminacja u ssaków morskich zamieszkujących różne obszary litologiczne”, a wyróżnienia otrzymali Dominik Narwojsz (UG), Paulina Rudnicka (IO PAN) oraz Agnieszka Jędruch (UG).


Dziękujemy Wszystkim za uczestnictwo
Komitet Organizacyjny Konferencji

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Konferencji pt. „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO" organizowanej przez Sekcję Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN oraz Instytut Oceanologii PAN, która odbędzie się w dniu 16 Października 2020 r. W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 Konferencja odbędzie się on-line pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAyNGZmZGUtMzRjMC00YTM3LWJjOTYtODkzY2Y3M2MwOGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a31c7981-ce81-4b47-acb0-24080fd39ca1%22%2c%22Oid%22%3a%22d0401959-596f-492c-a331-ebb5f14dd3ff%22%7d  

 Prezentacja posterów wraz z ich krótkim ustnym przedstawieniem będzie również on-line podczas konferencji z możliwością zadawania pytań drogą mailową. Dodatkowo postery będą dostępne na stronie internetowej IO PAN (w zakładce wiadomości http://www.iopan.pl/news-pl.html) od dnia 15.10.2020 do dnia 19.10.2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Komunikat II. Udostępniamy również Program Konferencji i Spis Prezentowanych Posterów.  

                                                                                                          Z poważaniem,  

 


Przewodnicząca
Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN

Dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN

 

Komunikat II
Program Konferencji
Spis prezentowanych posterów

 


ostatnia edycja: 22.10.2020 11:07

Wstecz