Wydarzenia
31.05.2021
Seminarium naukowe Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Instytutu Oceanografii UG

Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

oraz Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

serdecznie zapraszają na Seminarium Naukowe, podczas którego wykład na temat:

„Gatunki obce - od protokołów do praktyki (i z powrotem)”

wygłosi

Pani dr Anna Lizińska z Instytutu Oceanografii UG, z Zakładu Biologii i Ekologii Morza.

Seminarium odbędzie się dnia 31 maja (poniedziałek) 2021 r. o godz. 13.00 w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams.

Link do spotkania zamieszczony jest poniżej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllZGZhYjAtYzhhMi00NWMxLTg5MGMtMTZlN2FiOWRlNWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2285f8b725-ba4d-4f80-948f-aa2ed1cf678d%22%7d 

Notka biograficzna Prelegentki:

Anna Lizińska - adiunkt na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Biologii i Ekologii Morza), obecnie na kontrakcie we Francuskim Muzeum Historii Naturalnej, gdzie pracuje wspierając międzynarodową koordynację naukową różnorodności biologicznej i morskich gatunków nierodzimych, w zespole będącym częścią Francuskiego Biura Bioróżnorodności. Jej zawodowe zainteresowania początkowo skupione były na ichtiofaunie bałtyckiej oraz bałtyckich gatunkach obcych. W trakcie rocznego staży w Stacji Morskiej w Dinard (Bretania, Francja) miała okazję współpracować z francuskimi ekspertami d/s bioróżnorodności morskiej i morskich gatunków nierodzimych. Ta współpraca zaowocowała poszerzeniem zainteresowań o zapisy Międzynarodowych Konwencji dotyczące gatunków obcych (Wskaźnik 2) w pozostałych rejonach Europy (OSPAR, Konwencja Barcelońska) oraz przygotowaniem raportów analizujących monitoring gatunków obcych w pierwszym i drugim cyklu wdrażania Dyrektywy Ramowej w Sprawie Strategii Morskiej dla Francuskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. Celem tych opracowań było porównanie głównych elementów (programy monitorowania i definicja dobrego stanu środowiska) zgłoszonych przez europejskie państwa członkowskie dla Wskaźnika 2. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wyciągnięcie wniosków na temat zaobserwowanych zmian zarówno między elementami, krajami, jak i morzami regionalnymi.

 


ostatnia edycja: 31.05.2021 07:35

Wstecz