Wydarzenia
21.06.2021
Seminarium IO UG i Sekcji Biologii Morza KBM PAN (online)

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sekcja Biologii Morza Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk zapraszają na seminarium naukowe, na którym wykład nt.

Estimating the ecological status of a Natura 2000 Marine Protected Area in Karpathos, Greece using Polychaeta biodiversity as an index

wygłosi

Pani Maria Anna Gennaraki z University of Crete (Grecja)

Seminarium odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. (piątek) o godzinie 12.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzdhYWU4YzctMzJkYi00YzY5LTg3ZWQtZmRlMGJkMDJkZmMz%40threa d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22cbe65399-af85-4927-ac1de3baf78ed5b0%22%7d 

 

Informacja o prelegentce:

Pani Maria-Anna Gennaraki jest studentką 4. roku studiów licencjackich na Wydziale Biologii Uniwersytetu na Krecie (Grecja). Aktualnie realizuje praktykę zawodową w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu UE ERASMUS+. Zakres tematyczny praktyki obejmuje wpływ stresogennych czynników środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka, na organizmy morskie.

Zainteresowania badawcze p. M.-A. Gennaraki koncentrują się wokół zagadnień związanych z różnorodnością taksonomiczną makrofauny bentosowej na obszarach chronionych Morza Śródziemnego. Praca dyplomowa studentki dotyczy zróżnicowania gatunkowego wieloszczetów bentosowych i wykorzystania tego parametru do określenia statusu ekologicznego MPA w rejonie wyspy Karpathos (Grecja).

 


ostatnia edycja: 21.06.2021 10:44

Wstecz