Wydarzenia
18.11.2021
Seminarium naukowe Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Instytutu Oceanografii UG

Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają na Seminarium Naukowe, podczas którego wykład na temat:

„Zróżnicowanie biogeograficzne, taksonomiczne i populacyjne Ostracoda w strefach frontalnych wód Oceanu Atlantyckiego (przekrój Afryka-Antarktyka)”

                                                              wygłosi Pani mgr Joanna Mierkiewicz.

Seminarium odbędzie się dnia 18 listopada (czwartek) 2021 r. o godz. 15.30 wyłącznie zdalnie (MS Teams)
z uwagi na wzrastającą liczbą chorych na Covid-19, jak też osób, które są na kwarantannie.

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgxMWUyNGUtOWFlOC00YjIwLTk5YTItMTQ3YTdlODVkZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2285f8b725-ba4d-4f80-948f-aa2ed1cf678d%22%7d 

 

Notka biograficzna Prelegentki

Joanna Mierkiewicz jest absolwentką studiów II stopnia na kierunku Oceanografia. Swoją pracę magisterską wykonała w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr. hab. Luizy Bieleckiej, prof. UG oraz promotora pomocniczego prof. dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Za tę pracę otrzymała nagrodę III stopnia w konkursie im. Profesora Mariana Gieysztora w 2021 roku, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne za wyróżniające się prace magisterskie w dziedzinie hydrobiologii. W latach 2020/2021 pracowała przy realizacji kilku projektów naukowych w Zakładzie Ekologii Instytutu Oceanologii PAN.

 


ostatnia edycja: 15.11.2021 10:30

Wstecz