Wydarzenia
19-23.09.2022
55th European Marine Biology Symposium

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “55th European Marine Biology Symposium (EMBS)”, organizowanej przez Uniwersytet Gdański w dniach 19-23 września 2022 r. w Kampusie Oliwa w Gdańsku. Konferencja szczyci się przeszło 50-letnią historią ( https://www.marinestations.org/embs-european-marine-biology-symposium), pierwsze sympozjum odbyło się w 1966 roku z inicjatywy wybitnego ekologa prof. Otto Kinne w Stacji Morskiej Helgoland (Niemcy), a tegoroczna edycja będzie już 55. Z uwagi na wysoką rangę i prestiżowy charakter, konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród europejskich ośrodków naukowych, przez co wybór miejsca sympozjum stanowi wyróżnienie dla instytucji-gospodarza. Konferencja od początku istnienia przyciąga najwybitniejszych specjalistów z Europy i spoza jej granic (m.in. USA, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Kanady, Chin), których aktywność naukowa związana jest z biologią i ekologią morza, biotechnologią, fizjologią i genetyką organizmów morskich oraz ochroną środowiska morskiego. Uczestnicy reprezentują największe instytucje dydaktyczne i badawcze, narodowe i międzynarodowe agencje środowiskowe, tematyczne grup robocze (np. ICES, UNESCO) oraz europejskie sieci naukowe i naukowo-badawcze takie jak MARS, EuroMarine i EuroOcean. Spotkanie tak szerokiego grona specjalistów stanowi doskonałą okazję do prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych wdrożeń, metod i technik badawczych, wymianę poglądów, doświadczeń i know-how. Stwarza również możliwość nawiązania i wzmocnienia współpracy zarówno na szczeblu krajowym, jak i z partnerami zagranicznymi. Konferencja organizowana jest pod egidą europejskiej Sieci MARS (Marine Research Institutes & Stations) zrzeszającej wiodące europejskie ośrodki naukowe ( https://www.marinestations.org).

Więcej informacji na stronie www konferencji:

https://embs55.ug.edu.pl/

 

 

19-23.09.2022

55th European Marine Biology Symposium

We are pleased to invite you to participate in the international scientific conference "55th European Marine Biology Symposium (EMBS)" that is going to be organised by the University of Gdansk on 19-23 September 2022 at the Oliwa Campus in Gdansk. The conference boasts a history of over 50 years ( https://www.marinestations.org/embs-european-marine-biology-symposium), the first symposium was held in 1966 at the initiative of the eminent ecologist Prof. Otto Kinne at the Helgoland Marine Station (Germany), and this year's edition will be the 55th. Due to its high profile and prestigious nature, the conference enjoys great interest among European scientific centres, making the choice of the symposium venue a distinction for the host institution. Since its inception, the conference has attracted the most distinguished specialists from Europe and beyond (including the USA, Australia, New Zealand, Japan, Canada, China) whose scientific activities are related to marine biology and ecology, biotechnology, physiology and genetics of marine organisms and marine environmental protection. Participants represent major teaching and research institutions, national and international environmental agencies, thematic working groups (e.g., ICES, UNESCO) and European scientific and research networks such as MARS, EuroMarine and EuroOcean. The meeting of such a wide range of specialists is an excellent opportunity to present the latest scientific achievements and practical implementations, research methods and techniques, exchange views, experiences and know-how. It also provides an opportunity to establish and strengthen cooperation both at national level and among foreign partners. The conference is organised under the aegis of the European MARS Network (Marine Research Institutes & Stations) associating leading European scientific centres ( https://www.marinestations.org).

Fore more informations please visit at:

https://embs55.ug.edu.pl/

 


ostatnia edycja: 30.05.2022 11:12

Wstecz